Gökhan Tok
Üstün insan üzerine anlatılan öy­küler Atlas'tan Zeus'a, Superman'den bilimkurgu filmleriyle tanıdığımız Ar-nold Schwarzenneger'e kadar uzanı­yor. Utah Üniversitesi'nden robotik uzmanı olan Stephen Jacobsen, bu­nun artık gerçek dünyaya yansıtılma­sının zamanının geldiğini söylüyor. Jacobsen'in Salt Lake City merkezli şirketi Sarcos, bunu gerçekleştirebil­mek için robot giysiler üretiyor. Bu güçlendirilmiş iskeletler ağır yükleri uzak mesafelere taşıyabiliyor. Giysi­ler, bir kaza sırasında bu giysileri gi­yen kurtarma ekipleri kazazedeleri kolayca kurtarabiliyor, hatta bu robot giysileri giyen engelliler rahatça ken­di başlarına çevrede dolaşabiliyor. Bunlar gözüpek bir vizyon olarak gö-rüebilir ve Sarcos da bunu öne süren ilk şirket, yine de Jacobsen kendine güveniyor. Kariyeri boyunca bu bece­rikli buluşçu birçok alet geliştirmiş. Bunlar arasında protez kollar ve Las Vegas Bellagio Otel'deki danseden çeşmeler de var. Bütün bunlar yapılır­ken robotik teknolojisinin elverdiği
bütün gelişmelerden yararlanılmış. Jacobsen bir çeşit dış iskelet gibi gö­rünen bu robot giysileri yıllar boyun­ca geliştirdiğini ve doğruyu bulunca­ya kadar birçok düzeltmeler yapıldığı­nı anlatıyor.
Algılayıcı Elbise
Jacobsen giyilebilir robotların na­sıl yapıldığının süreçlerini anlatıyor. Bunun ilk aşamasında dış iskeletin ta­sarlanması yer alıyor. Tasarımcılar in­san vücudunun nasıl hareket ettiğini öğrenmek için önce plastik bir model kullanıyorlar. Bu modeli kullanan gö­nüllüler üzerinde 30 algılyacıyla öl­çüm yapılıyor. Böylece hareketlerin ölçüleri hesaplanıyor. Koşma, yürü­me, zıplama, titreme, çömelme gibi hareketlerin nasıl olduğu, bunlar ya­pılırken zamanlamanın ve hareketin nasıl olduğu değerlendirilerek bilgisa­yara aktarılıyor.
Mini Model
Çeşitli tasarımların nasıl yapılabi­leceği konusunda fiziksel modellerin
yapılmasının da önemi var. Bir dona­nım odasında tasarımcı Jön Price, bir insanın dörtte biri ölçeğindeki kil bir maket üzerinde minyatür tahta mo­dellerle çalışıyor. Bu düzenek araştır­macılara deneğin çevresindeki meka­nizmanın sorun çıkarıp çıkarmayaca­ğını görmesine yarıyor. Bu aşamada yapılacak değişiklikler çok daha ko­lay gerçekleştirilebiliyor.
Güçlü ve Hassas
Bu dış iskeletin temel tasarımı ta­mamlandıktan sonra araştırmacılar tüm dikkatlerini detaylara yöneltiyor. Sözgelimi fabrikasyon test istasyo­nunda bir mühendis iskeletin pelvis ayarlarını yapıyor. Robot giysinin kul­lanıcının ne yaptığını hissetmesi ve hareketlerini kısıtlamadan ona yar­dımcı olması gerekiyor. Biraz güç yönlendirmesi, ki Jacobsen buna "yol­dan çıkma kontrolü" adını veriyor. Bunun çalışabilmesi için karmaşık al­gılayıcıların kullanıcıların ayaklan çevresindeki platformlardaki bacak eklemlerinin her birine yerleştirilmesi
BİLİMveTEKNİK 24 Kasım 2004
gerekiyor. Jacobsen bir test istasyo­nunda eklemlerin hidrolik aracılığıyla nasıl kontrol edildiğini gösteriyor. Bir valf kümesi kullanarak araştırmacılar farklı sıvı basınçlarında ve hızlarında eklemlerin nasıl hareket ettiğini test ediyorlar. Jacobsen, Sarcos'un en bü­yük başarılarından birinin, güçlü, hız­lı ve becerikli makineler yapabilmek olduğunu söylüyor.
Ben Robot
Hangarın yanındaki geniş bir odada Jacobsen, bu denemelerin so­nunda ortaya çıkan şeyi ortaya çıka­rıyor: Bu, mavi bir perdenin arkasın­da, yürüme bandının üzerinde duran ve gövdenin alt kısmı olarak tasarlan­mış bir prototip. Her iki bacakta kal-
ça,diz ve ayak bileklerindeki eklem­lerde yaklaşık 20 algılayıcı var. Bun­lar bir PC'ye bağlı ve uyumlu bir bi­çimde çalışıyor. Bu aleti giyip yürü­yüş bandı üzerinde yürüdüğünüzde, merdivenlerden aşağı yukarı inip çık­tıkça, sırtınızda 90 kilo taşımanıza karşılık hiç ağırlık hissetmezsiniz di­yor Jacobsen. Hatta arkanızda birini taşırken tek ayağınız üzerine yasla­nırsınız ve sanki tak başınaymışsınız gibi hiç yorgunluk hissetmezsiniz. Bu dış iskelet bir güç ilave ediyor çünkü bacakları kullanıcınınki gibi yere paralel duruyor. Bunun yanında bu yalnızca bir test birimi. Daha kar­maşık birimlerin bir arada üretilmesi­nin ardından hepsini birden test et­mek gerekecek.
Güç Paketi
Şimdilik bu dış iskeletin gücü, bir yakıt tankına bağlı motorun sağladı­ğı hidrolik gücünden kaynaklanıyor. Jacobsen taşınablir motoru göstere­rek şöyle diyor: "Gelecekte Sarcos, dış iskelet için daha küçük ve daha etkili güç birimleri üzerinde çalışa­cak. İskeletler de daha hafif, daha güçlü ve kullanıcı dostu olacaklar." Kullanım kolaylığı, uzun mesafeler almak için ve hayat kurtarmak için gerekli. Sorcos, dış iskelet yardımıyla giyilebilir robotları geliştirmeyi ve çok daha ileri noktalara taşımayı he­defliyor.
Kaynak:
Huang, G., Wearable Robots, Technology Review, July/August, 2004
BİLİMveTEKNİK 25 Kasım 2004