Z Değeri Isıl işlemde D değerinde 1 logaritma birimi değişiklik için sıcaklıkta ne kadar değişme olması gerektiğini gösteren değer.    
Zar (1)  Hücre içi organelleri saran kılıf. Membran. 
Zar (2)  Hücre zarı.  
Zar (3)  Bir dokuyu saran ince tabaka. 
Zar (4)  Dokunun çeşitli tabakalarını ayıran kat. 
Zar: Hücreyi ve çoğu organelleri çevreleyen lipit ve proteinlerden oluşan yapı.
Zenginleştirme  Bir ortamdan bir mikroorganizmayı izole etmek için selektif olan ya da olmayan besiyeri ve o mikroorganizmanın gelişebileceği sınırlar içinde kalmak kaydı ile inkübasyon koşullarının sağlanması. Bu işlem sırasında izole edilmek istenen mikroorganizma yanında çoğu kere refakatçi mikroorganizmalar da gelişir. Zenginleştirmede kullanılan besiyerinin genel ya da selektif olmasına göre bu işlem sırası ile ön zenginleştirme ve selektif zenginleştirme olarak tanımlanır.  
Zigomorf: Bir simetri düzlemi olan.
Zigospor  Bazı alg ve mantarlarda dişi ve erkek eşey hücresinin birleşmesiyle oluşan kalın duvarlı hücre, bir zigot. 
Zigot (Y. Zygotos-birleşmek) : Döllenmiş yumurta. İki gametin birleşmesiyle oluşan hücre.
Zigot: Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesiyle oluşan, döllenmiş yumurta hücresi. 
Zigot:Döllenmiş yumurta hücresi (2n kromozomlu)
Zoidogami: Kamçılı gametlerle olan döllenme.
Zona  Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpes zoster virüsü. 
Zoogami: Hayvanlarla olan tozlaşma.
Zooid: Bir koloni içerisinde farklılaşmış olarak bulunan bireylerin her biri. 
Zooloji: Biyolojinin hayvanları inceleyen dalı.
Zooplankton: Hayvansal özellik gösteren planktonlar.
Zoospor  Tek hücreliler, algler ve funguslarda görülen hareketli eşeysiz spor. 
Zoospor (Y. Zoon-hayvan+Sporos-tohum) : Eşeysiz olarak üretilen kamçılı ve hareketli spor.
Zoospor: Bir hücreli algler ve mantarlarda kamçılı, hareketli eşey hücresi.
Zootoksin : Bir organizma tarafından meydana getirilmiş toksik maddeler.
Zor Gelişenler  Normal besiyerlerinde gelişemeyen, gelişmeleri için ilave besin maddelerine gerek duyanlar. Bunlar genellikle klinik mikrobiyoloji izolatları olup, gelişmeleri için çoğu kez kan gibi biyolojik ve zengin besin kaynaklarının besiyerine ilavesi ile gelişebilirler. Neisseria cinsi bakteriler bunlara tipik bir örnektir. İngilizce karşılığı olan Fastidious olarak da anılırlar.