Lateks


Lateks

Süt boruları.Aglütinasyon reaksiyonlarında, eriyebilir protein ya da polisakkarit moleküllerine adsorbe edilmiş
ve aglütinasyonun varlığının ortaya konulmasına yarayan sentetik partiküller.