86.

A-Şuan fark edemeyeceğimiz kontrolsüz ve geri dönüşümsüz sonuçlar doğurabilecek “Büyük Hadron Çarpışması” deneyleri tekrarı ve serileri insanlık için bilimselliğin en büyük çevresel tufanı, felaketi, bilimsel deliliği, bilimsel cehaleti, alameti, ihaneti veya bilimselliği liyakatsiz fetişleştirme olabilir mi?

B-Fizik de uygulamaya konan atom altı partikülleri yüksek hızda çarpıştırma deneyleri bekli de büyük patlama kuramının başlangıcına, doğasına veya doğanın başlangıçtaki yaradılışın yapısına ters veya liyakatsiz yapılıyor olabilir mi?

C-Atom altı parçacıklar ve partiküller sistemini kontrolsüz mega çarpışmaların deforme+düzgün sonuçlarıyla değil de, birbirine yüksek çekim güçlerde yapışık olan atom sistemlerini kontrollü ve zıt yönlü çekim güçleriyle en dıştan en içe doğru merhale merhale yada aşamalı sökerek deneyi kontrollü yapmak daha verimli olamaz mıydı?

-Bu durum doğanın başlangıçtaki yaradılış tabiatına, yapısına ve adı yanlış konan büyük patlama kuramının ilk aşamalarına daha uygun ve uyumlu gözükmektedir. ;

-Belki de uygulaması biraz daha zor olsada yada pratik olmasada de en önce denenmeye değer gözükmektedir.

İpucu;Yapılan ve yapılacak olan deneyler, büyük patlama veya kainatın başlangıcındaki yaradılışına fıtratına uygun değil, daha çok sonraki aşamalarında oluşan süpernova patlamaları ve oluşumlarının kıyametlerini taklittir.

-Süper novaların oluşumlarında elde edilen sonuçlarda bellidir.

-Beklide bu deneyi yapmak isteyenlerin zihinsel alt yapısında kainatın tedrici yaradılışı olguları değil de süpernova patlaması sendromu oluşmuştur.

-Bunun farkındalığını bilmeyenlere ve namuslu bilim insanlarına hatırlatmak ve kavratmak hepimizin insanlık borcudur.

-Beklide çarpışma deneyi değil de yapışma ve sistemi sökme deneyinin yapılması daha doğrudur.

-Yer ve gökler yapışıktı biz onları ayırdık ve aradaki tüm canlıları sudan yarattık (Enbiya Suresi 30.Ayet)

-Yer ve gökler yapışıktı biz onları ayırdık ve tüm canlıları sudan yarattık (Enbiya suresi 30.Ayet)

-Göğü gücümüzle biz kurduk; şüphesiz biz onu genişleticiyiz. (Zariyat Suresi 47. Ayet)

-Allah CC her şeyi nurundan yaratmıştır.(ayet vardır)

-Her şey onun ilimin içinde sonlu(ölümlü) bir sihir gibidir.(ayet vardır)

-Sonradan her şey ona döndürülecektir.(ayet vardır)

-Kainat dinamik sonuçlar sistemidir.

-Önemli olan bu sonuçlar sistemine en doğru gerçekleri ve anlamı yüklemektir.

-Bilim adı yanlış konan büyük patlama kuramı ve evrim kuramı ile bu sonuç sistemine sadece nesnel anlam yüklüyor.

-Enbiya süresi 30. ve Zariyat Suresi 47. Ayetlerinde Allah CC bu konu ile ilgili tatmin edici nesnel ve düşünsel bilgi ve anlam yüklemiştir.

-Allah CC’NİN ilimde yapışık olan kainatı hayata doğru yaratırken (Yer gök yapışıktı biz onları açtık, ardaki dirileri sudan yarattık. Göğü hala genişletmekteyiz. Ayet var).

-Kainata sürekli yeni şeyler yaratma ve genişleme gücünü uygulanmaktadır.

-Kainatı hala genişletmekteyiz ayeti sürekli dinamik bir genişlemeye tepki olarak kainatın ilk ilimdeki yapışık haline dönmeye-yıkılmaya kuvvetli meyilleşmeye çalışırken aradaki dinamik dengeler ve çekimler gereği çarpışmalara ve süper novalar, elementler çeşitlenip yaratılmaktadır.

-Atom altı parçacıkların yüksek hızda çarpışmaları istenmeyen doğal olmayan parçacık deformasyonlara, kara delik benzeri manyetik çekim alanları…vb oluşumu riskini artırır.

-Yani belirli alandaki atomları küresel çok yönlü-çok simetrili zıt yönde atom çekirdeği parçacıkları ve atom kabuğu partiküllerini sırasıyla yavaş yavaş küçük oranlarda gittikçe aratan farklı çekim güçlerine kopan atom altı parçacıklarını tepkilerini merhale merhale bir birbirine dinamik yapışık olan çeşitli manyetik alan gradiyenti oluşturmak daha doğru gözükmektedir.

-Bir atomu küresel bir kabuk havuzunda merkezdeki atomu eşit veya farklı çekim yüzey alanlarına sahip kabuğa doğru çok yünlü simetri yasalarına uygun atomun alt parçacıklarının gittikçe artan değişik çekim güçlerine/oranlarına tepki olarak sökülen atom altı parçacıklar (hangi küresel kabuk güçte hangi katmanda hangi parçacıkların söküldüğüne bakılır). Çekirdeğini kabuğa doğru çekip sökmeye çalışan bir küresel konum düşünün.

Çıkarsama;Bekli de bu deneylerin ardında ki sonuçları bildiği halde bu değerli ve namuslu bilim insanlarının bilmezliğinden, bilime motivasyonlarından...vb eksiklerinden yararlanarak onları oyuncak gibi pervasızca kullanmanın ve insanlığın gözünde küçük düşürmenin vebalini onlara yüklemenin keyifli sonucunu üstenecek münafık ve yücelemeye, kahramanlığa doyumsuz bilim insanı postuna bürünmüş insanlığın sonunu getirmeye soyunmuş insanlık düşmanı hilkat garibesi varlıklar ortaya çıkacak!.

c.86 A-‘’Büyük Hadron Çarpışması’’ deneyleri insanlık için bilimselliğin deliliği,cehaleti,alameti ve tufanıdır

tufanıdır.

B-Atom altı partiküllerin yüksek hızda çarpıştırılma deneyi süpernova oluşumlarının taklidi ve doğanın yaradışına ters ve likayetsizcedir.

C-Uygulaması zor olsada pratik olmasada bu yöntemin kullanılması daha iyi olabilirdi. Mehmet ÜÇDAĞ

 

,C.86 A- Fevkaladesi ile olabilir çünkü artık insan oğlu kontrolden cıktı fıtratına zıt hareket etmekte bazı değerlerini makam, mansıp, egosunu tatmin etme uğruna feda edilebilir duruma geldi ve şuanda kimin ne olduğu belli değil san ki herkes takviye yapıyor. Havva AKGÜL

         B- Olabilir çünkü artık insanların zihni bulanık ve emeller belli değil. Ve savaş tipleri değişti.Havva AKGÜL

         C- Merhale merhale yapmak daha verimli olur. Sonuçlar aşama aşama değerlendirilir oluşabilecek kötü sonuçların önüne geçilmiş olur. Havva AKGÜL

 

C.86.A. Evet olabilir, insanlar kendi egoları için her şeyi feda edebilecek duruma geliyorlar. İnsanları da tehlikeye atma durumu var birde, bunlar göz ardı edilemez. Dilek AKMAN

B. Evet liyakatsiz bir şekilde yapılıyor. Dilek AKMAN

C. Basamak basamak yapılması daha uygun olur, bir aşamada ki yanlışlıklar, eksiklikler göz önünde bulundurularak yol kastedilir. Dilek AKMAN

 

 

C.86     A. Bence bu deneyler insanlık için tehlikeli boyutlar doğurabilir. Neye varacağı kestirilemeyen bu deneyler insanlık için felakete yol açabilir.

Sinan BAŞAR

                        B Olabilir. Buna benzer çarpışmalar insanlık tarafından denenmiştir ve olumsuz sonuçlar verdiği gözlenmiştir.

Sinan BAŞAR

                        C Daha verimli olacağı kanaatindeyim.

Sinan BAŞAR

C.86A- Olabilir. HÜSEYİN KAKCI

       B- Zaten o şekilde yapılıyor. HÜSEYİN KAKCI

       C- Bence de  bu yapılmaya çalışılmalıdır.bende diğervki zamanlarda u anlaşılacak ve yanlışlarının farkına varacaklardır.  HÜSEYİN KAKCI

 

C.86 A- Büyük Hadron çarpışması bilim değil cehalettir, tufandır. Ümit MEMİŞ 

      B- Büyük patlama (Big Bang)  yoktur Allahü Teâlâ her şeyi nurundan yaratmıştır. Ümit MEMİŞ 

      C- Uygulaması zor olsa da pratik olmasa da bu yöntemin kullanılması daha iyi olabilirdi. Ümit MEMİŞ 

 

C.86 A-Kesinlikle liyakatsiz fetişleştirmedir. İnsanların zararına yapılacak deneysel olarak bilimden uzak durulmalı insanlara ağır sonuçlar doğuran bu gibi bilimsel deneylerden kaçınılmalıdır.

B-Atomları ne kadar çok çarpıştırılırsa çarpıştırılsın bir yaradılış vardır. Bunları yapanlar sadece atomları çarpıştırmakla kalırlar

C-Atomlar nasıl çarpışırlarsa çarpışsınlar kâinatın bu kadar uyumlu bir şekilde hareket etmesi açıklamaya ve oluşturmaya yetmez.

                                                                                                                          Hakan YILDIRIM   

 

 

 

  C.86 A-Bilim adına birçok şey yapılıyor ama temel amaç insanlık yararı olmalıdır. Büyük Hadron Çarpışmasının sonucu bilinmediği için yada vereceği zararlar bilinmediği için liyakatsiz fetisleştirme olabilir.

 

        B-Bu uygulamanın sonucunu tam olarak kestiremeyiz. AYFER EDE

 

 

  C.86 A- Bu bilimsel bir cehalettir. Bilim adına yapılan deneyler kontrolsüz ve geri dönüşümü mümkün değildir. Bilim insanlık adına yapılıyorsa o zaman insanlığa zarar verebileceği bilinmesine rağmen yapılıyorsa bu kahramanlık gösterisidir NİGAR ÖZTELLİ

 

C.86 A-‘’Büyük Handron Çarpışması’’deneyleri insanlık için bilimselliğin deliliği,cehaleti,alameti,tufanıdır.

B-Atom altı partiküllerin yüksek hızda çarpıştırılma deneyi süpernova oluşumlarının taklidi ve doğanın yaradışına ters ve liyakatsizce bir düşüncedir.

C-Bu durum doğanın başlangıçtaki yaratılış tabiatına uygun ve uyumludur.Bayram KARAÇINAR

 

 

C.86 A- Büyük zararlara neden olan deneylere insanlık şahit olmuştur. Böyle zararlı deneylerin insanlık için fayda sağlamak için yapıldığı sanılır ama faydasından çok zararı vardır.

       B- Doğrudur, bazı deneylerin deneyin doğasına veya doğanın başlangıçtaki yaradılış yapısına ters yapılıyor olabilir.

       C- Her ne kadar uygulanması zor yada pratik olamasa da biz bu deneyleri doğanın başlangıçtaki yaradılış tabiatına ve yapısına uygun yapılmalıdır. Şahin CEYHAN

 

      

C.86 A- Bu durum insanlık ve bilim için bir tufan felaket doğurabilir.

B- Yapılıyor olabilir. Çünkü evren büyük patlamalar sonucu değil süper nova patlamaları sonucu oluşmuştur.

C- Atom parçacıklarını en dıştan en içe doğru merhale merhale sökerek yapmak daha verimli olurdu.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.86 A- Deney yaklaşık 16 yıl süren bir çalışma ürünüdür. Olgular yeterince değerlendirilmemiş ve ya dışa vurulmamış olduğundan bu konuda yorum yapmak yanlış olur. Ancak deneyin yapılış amacı her ne kadar evrenin oluşumunu açıklamak için olduğu söylense de kapitalist zihniyet vardır. O zihniyet (sanayi devrimini de) insanlığın refahı için gerçekleştirilmiştir ama sonuç ortada.

 

B- Big-bang sıkışan gazların patlamasına dayanıyor burada ise hızlandırılmış mikro- kozmolojik partiküller çarpıştırılacak. Bu nedenle deney doğasıyla bile big-bang teorisiyle ters düşmektedir ve kesinlikle liyakatsizdir.

 

C- Aslında atomun dıştan içe doğru da sökülmesiyle de konunun aşılamayacağı kanaatindeyim. Kâinatın genel yapısı göz önüne alınırsa makro boyutlu tek bir atom olduğu görülür. Bu bağlamda sorulan soruların cevabı atomun içinde değil dünyanın dışındaki fezada gizlidir. Bu nedenle orası incelenmelidir.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C .86 A-Şuan fark edemeyeceğimiz kontrolsüz ve geri dönüşümsüz sonuçlar doğurabilecek “Büyük Hadron Çarpışması” deneyleri tekrarı ve serileri insanlık için bilimselliğin en büyük çevresel tufanı, felaketi, bilimsel deliliği, bilimsel cehaleti, alameti, ihaneti veya bilimselliği liyakatsiz fetişleştirme olabilir.çünkü geri dönüşümü olmayan olaylarda muhakkak sonuçları insanlık için zararlı unsurlar içerebilir.Eğer geri dönüşümü olabilirse yapılan hatalarda telafi edilebilir.

B-Fizik de uygulamaya konan atom altı partikülleri yüksek hızda çarpıştırma deneyleri bekli de Büyük patlama kuramının başlangıcına, doğasına veya doğanın başlangıçtaki yaradılışın yapısına ters veya liyakatsiz yapılıyor olabilirde olamayabilirde.Bu deneyi yapan insanların dini görüşleri bunu belirler eğerki bunu yapan insanlar İslam dinini benimsiyorsa bu olay insanların yaratılışını daha bir çarpıcı hala getirir.islam dinine cephe alan insanlar ise bunu şirk koşacak şekilde yorumlayabilirler.

C- Atom altı parçacıklar ve partiküller sistemini kontrolsüz mega çarpışmaların deforme+düzgün sonuçlarıyla değil de, birbirine yüksek çekim güçlerde yapışık olan atom sistemlerini kontrollü ve zıt yönlü çekim güçleriyle en dıştan en içe doğru merhale merhale yada aşamalı sökerek deneyi kontrollü yapmak daha verimli olabilir böylece aşama aşama olay daha rahat izlenebilirdi.Herhangi bir aşamada meydana gelen hasar sadece o aşamaya mudahale edilebilirdi böylece diğer aşamalar zarar görmezdi ve zamanda tasarruf sağlanabilirdi.                                                        Emine UĞUR

 

C.86  a- Bu konuda bilimsel bir bilgim yok ancak olabilir. Nihal GÜLÇEK

          b-Hayır olamaz çünkü din bilimi önemsemiştir. Nihal GÜLÇEK

           c- Evet olabilirdi. Nihal GÜLÇEK

 

 

 

C.86 A-Bana daha çok inanç eksikliği gelmektedir. Hala Marksist sistemin araştırmasını yapıyorlar gibi geliyor. Bu insanların kendini beğenmişlik damarları çok kabarık olduğu için böyle bir işe kalkışıyorlar.
B-
En iyi cevabı bir bilimci verebilir. Dini ilmi ve Fizik alanındaki ilmi çok yüksek olan bir insandan bunun net cevabını alabiliriz.
C-
Muhakkak daha iyi olurdu. Sonuca direk gitmeye çalışmak hata oranını arttırır. İstenilen sonuca varmak daha da güçleşir. Sinem DEMİR


C.86 A- Olabilirde olmayabilir de, bazı şeyler yapıldığı çağda ütopik yada deli saçması gibi görünsede sonuçları ile gerekliliği ortaya çıkabiliyor.

B- Olabilir de olmayabilir de ,bazı şeyler yapıldığı çağda ütopik yada deli saçması gibi görünse de sonuçları ile gerekliliği ortaya çıkabiliyor.

C- Denemekte fayda var .     Tuba GÜZEL

C.86 A-‘’Büyük Handron Çarpışması’’deneyleri bilimselliğin deliliğidir.

B-Yüksek hızda çarpıştırılma deneyi süpernova oluşumlarının taklidi ve doğanın yaradışına ters ve liyakatsizce bir düşüncedir.

C-Doğa başlangıçtaki yaratılış tabiatına uyumludur. Celal ŞAKAR

 

 

C.86 A- Hayır olamaz. Çünkü; insan risk almadan bir şeyler başaramıyor. Bizler eğer birşeyler elde etmek istiyorsak bazı şeylerden de taviz vermemiz gerekiyor. Mesela bir deney sonucu insanlık için önemli bir icat yapacaksa o deneyin yarattığı çevresel felakete de ses çıkarmamamız gerekir.

B- Kişinin itikadı ve inancı zayıfsa bu yapılan bilimsel deneyler kişinin etkileyeceği için tabiki ters düşebilir. Birde yaratanın yarattığına ters düşebilir.

C-  Daha verimli olabilirdi. Çünkü; deneylerin verimli sonuçlar doğurabilmesi için yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor ama biraz daha zaman harcanması gerekiyor.                      NAFİH ASLANCI

 

C 86 A–Aslında böyle bir patlama yoktur. Ama bizim cehaletimizi kanıtlayıcı deneylerimiz böyle bir patlama ile sonumuzu getirebilir.

B- Doğa hassas dengeler üzerine kurulmuştur.Biz bu denge ile uğraşırsak elleyeceğimiz ufak bir taş bile dünyayı yıkabilir.

C-Bu konuda bir bilgiye sahip değilim Şaban ADAŞ

 

 

C.86 A-Allah kainatı yoktan var etmiştir.Dolayısıyla yapılacak deneyler hiçbir zaman ilk noktaya kadar varmaz ve varamazda. Ancak deneyler yoktan bir bölüm sonraki safhaya kadar varabilir. Dolayısıyla deneyler beyhudedir.

B-Yaradılışın yapısına ters olabilir de olmayabilir de. Olmaması muhtemeldir. Bunu bize zaman gösterecek.Ama Big Bang'ın sonu yakın gözüküyor.

C-Herhalde böyle bir durumda verimli sonuç elde edilmezdi.Amaç Big Bang’i ispatlamaksa  sonuçta her ikisinde denemekte fayda vardır. İsmet ALPYÜREK

 

 

C.86. A-Evet olabilir zaten şuanda oluyor. Mehmet Sebil KARACA

B-Evet olabilir. Mehmet Sebil KARACA

C-Evet olabilirdi. Mehmet Sebil KARACA

 

C.86 A Evet.zira bunlar insanlığa zarar veriyor.ilk kez atom bombası kullanıldığında da dünyaya faydalı olması için kullanılmıştı ama daha sonra bir sürü masum insan öldürüldü.teknoloji kötü amaçlara hizmet dahilin kullanıldığı için zararlıdır. Zehra Kut 

 B  Olabilir.zira dünya bir toz bulutundan oluşmadı.onun bir yaratıcısı var bu yüzden deney yanlış bir gerçeklik için yapılıyor. Zehra Kut 

 C Bu Deney hakkında yapılan çalışmalar basamak basamak olunca yapılan hataların tespiti daha kolay olmaktadır.Böylece hatalar daha kolay belirlenip çözülebilir. Zehra Kut 

 

 

C. 86 A- Büyük Hadron çarpışması insanlık için çok büyük zararlar doğurabilir.

B- Atom altı partikülleri yüksek hızda çarpışma deneyleri kasıtlı olarak yapılıyor olabilir.   

C- Olabilir.                         ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.86 A- Bütün deneyler bütün bilimsel çalışmalar insanların daha ileriye daha ileride rahat bir yaşam sürmeleri için yapılıyor. Bu yüzden insanlara zarar verecek bilimsel çalışmalardan kaçınmalı veya güveli bir şekilde yapılmalıdır.              

B-Büyük patlama yok ki ters veya liyakatsiz olsun.

C-Evet katılıyorum. Eğer zararları büyük olacaksa denenmemelidir.      Emrah TAN

C.86 A-Evet  bu bir fetişleştirmedir.

B-Evet insanlığın oluşturduğu hiçbir kanun gerçek doğru olarak ele alınamaz. Bu nedenle insanlığı tehlikeye sokacağı için gerçekleştirilmesi  doğru kabul edilemez. M.Selim YALÇIN

C.86 Her şey ALLAH (C.C.)’un isteğiyle olur. ALLAH isterse her şey olur. İstemezse hiçbir şey olmaz. Bilim insanları tabi ki kendilerince bazı şeyler yapar ama kâinatı yaratan onlar değil. Hüseyin ŞERMET

C.86 A – Sonuçlarını bilemediğimiz Büyük Hadron çarpışması deneyleri bilimsel deliliktir.İnsanlığı kaosa sürükleyebilir. Dinçer KÜÇÜK       

         B – Atom altı partiküllerin yüksek hızda çarpıştırma deneylerin doğanın  yaratılışına terstir. Dinçer KÜÇÜK       

         C – Deneyin sonuçları bilinmediği için ne şekilde yapılamasın yararlı olacağı tahmin edilemez. Dinçer KÜÇÜK