8.Verdiği dersi veya dersleri hayat döngüsü ve yaşadığı fiziksel-sosyal çevrelerle ile ilişkilendirmeyen eğitimci öğrencilerini verdiği derse yem eder. Ters durumda ise dersi öğrencisine yem eder. Önermesi neyi vurgulamaya çalışıyor? Eksiğini tamamlayınız.

C.8.Eğitimde uygulama ve hayata uyarlama ön planda olmalı zira yaparak, yaşayarak öğrenme en etkili öğrenme biçimidir. Salih ARSLAN

 

C.8)-Eğitimci verdiği dersi hayata uygulayabilmeyi öğrencilere öğretmelidir. Günlük yaşamda nasıl kullanması gerektiğini söylemelidir.  Erdal SALDUZ

 

C.8.    Verdiği derste güncel olaylarla bağdaştırmayan öğretici, öğrencilerine ne anlatmak istediğini tam olarak anlatamaz. Bu yüzden öğrenci verilen dersin niteliğini anlamakta güçlük çeker. Ama anlattığı konuyu güncel olaylarla zenginleştiren öğretici, öğrencisine ne anlatmak istediğini daha kolay anlatır, öğrenci de verilen konunun niteliğini daha kolay şekilde anlar. Büşra Hafize BORA

 

C–8 Bu önerme, öğretmenin anlattığı konuları yaşadığı çevreyle bağdaştırmayı, somut bir şekilde öğrencilerine örnek vermesi gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda öğrenci ve çevre arasında bir köprü oluşturmalıdır. (Ali AYDIN)

 

C.8. Eğitim,her ne kadar öğrencilere mal edilmiş bir kelimeyse de aslında tüm insanları kapsamaktadır.İnsan da doğayla ilişkilidir.Bu anlamda eğitim hayatımızı,doğamızı daha özelleştirebildiği sürece var olabilir. Ebru YOLCU

 

C8- Burada vurgulanmak istenen ilk başta dersi hayatla ilişkilendirmeyen adam dersi tam anlamıyla veremez öğrencisine. Buradaki yem etmek deyimini biraz farklı anladım herhalde. Dersi hayatla ilişkilendiren adam dersi yem haline dönüştürür. Ve öğrencinin yutması da kolay olur. Yani dersi tam anlamıyla öğrenir. Eğer anladığım şey doğru ise bir eksikliğin olduğunu düşünmüyorum. Ferdi KODAŞ

 

C.8 İnsan sahip olduğu bilgileri hayatına olumlu bir şekilde raks etmezse; bilgi hamallığından başka bir şey yapmamış olur. Bir eğitimcide verdiği bilgileri öğrencinin hayat felsefesi haline getirmelidir. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.8.Bir öğretmen öğrenciye ders verirken onu sadece o dersin konusuna bağlamak yerine onu hayata hazırlamaya, karşılaşa bileceği her türlü zorluğa yaşadığı toplumun standartlarına göre nasıl göğüs gereceğini kazandırmaya çalışır.Pelin GÜMÜŞ

 

C.8)Eğitimci insan anlatacağı olayların daha da anlaşılabilesi için verdiği eğitimi daha somut verilere  dayanarak anlatmalıdır. çünkü somut delillerle ilişkilendirilmezse verdiği eğitim öğrencinin bir işine yaramaz yada o öğrenci o dersi hemen unutur. böylece eğitimci öğrencisini yem eder.Ama aksi şekilde eğitimci verdiği dersi somut delillere dayanarak yakın çevresiyle ilişkilendirerek,öğrencinin aklına daha kolay daha anlaşılır şekilde anlatırsa o zaman öğrencisi bir şey öğrenmiş olur ve öğrendikleriyle iş yapmaya başlar.Bu durumda da eğitimci dersi öğrenciye yem eder.Aslında burada ders derken doğanın kendisinden,insanların yaşayış biçiminden bahsediliyor bence.Eğitimci bunların nasıl ele geçirileceği,yaşam biçiminin nasıl daha rahat ve kolay olacağı,fiziksel ve sosyal çevreden nasıl yararlanılacağı konusunda bilgiler verir ve böylece bunları öğrencinin eline teslim etmiş olur bir bakıma.Yusuf ACAR

 

C:8) Verilen eğitimin yaşamla aynı çizgide olması gerektiğini vurgulamaya çalışıyor. Eğitimci herhangi bir konuyu anlatırken güncel olaylardan örnekler öğrencilere sunmalıdır. İlyas SÜNMEZ

 

C8)Bir eğitimci veya normal hayattaki bir insan anlattıklarıyla ve bildikleriyle çelişmemeli. Şükran GÜR

 

 

C8)Eğitim,her ne kadar öğrencilere mal edilmiş bir kelimeyse de aslında tüm insanları kapsamaktadır.İnsan da doğayla ilişkilidir.Bu anlamda eğitim hayatımızı,doğamızı daha özelleştirebildiği sürece var olabilir. Sevda MUTLU

 

C.8. Hayatla ilişkilendirilemeyen bir dersin kalıcılığı ve etkileyiciliği olamaz.Aradaki ilişkiyi yapamayan bir eğitimci öğrencisini verdiği dersin esiri yapar.Lakin verdiği dersi hayatla ilişkilendiren bir eğitimcinin öğrencileri dersi kendine göre şekillendirir.Buradan verilen dersin hayatla bağdaşlaştırılması gerektiği vurguluyor.Eksik yanı verdiği dersi sadece hayatla ilişkilendiren eğitimci değil aynı zamanda uygulayıcılığın da öğretilmesini sağlamaktır. Mehmet SARİBATUR

C.8- Öğretmen dersi iyi aktarıyorsa öğrenci üzerinde “ben süperim” imajını verir. Yok eğer iyi aktaramıyorsa öğrenci üzerinde “sen yanlış biliyorsun doğrusu budur” imajını verir. Cevdet ÇAKAR

 

C.8.Öğrenci sosyal hayatta aldığı dersi uygulamazsa veya örneği ile karşılaşmazsa vaktinin boşa geçtiğini düşünür ve o derse karşı ilgisi kalmaz. Tersi durumda ise aldığı dersten yararlanır. Ders ona hayattan bir şeyler vermiş olur. M. Ercan KARA

C8)Demek istenen verilen bilgi insanın farklı  ihtiyaçlarına hitap edebilmelidir.bunun gereği olarak öğretmen kendini sürekli geliştirmeli yeni gelişmeleri takip edebilmeli ve bunu öğrencilerine aktarabilmelidir. Ubeydullah ERTAŞ

   C.8. Eğitim ve eğitimcinin görevi öğrencileri topluma fayda sağlayacak davranışlar edindirmek ve bununla beraber kendi sosyal çevresini oluşturup hayata hazırlamaktır. Sema YILDIRIM

 

C.8.Kesinlikle öğretmenler hayatla ilgili yada insanın doğasıyla ilgili bilgiler vermesini bilmelidir zaten insanın doğasıyla yada doğasında olan şeylerle ilgili bilgileri kullanması öğrencisini daha iyi yetiştiriyor anlamına gelir. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 8.Eğitimci dersi çevreyle ilişkilendirdiğinde öğrenci daha çok kavrayıp algılar. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.8- Eğitimcinin dersi işlevsel olmalıdır. Yani öğrencinin öğrendiklerini hayata uyarlayabilmesi gerekir. İşlevsel olmayan ders sadece okulda geçen saatler olarak kalır. Serdar AKTAŞ

 

C.8- İnsanlar yaşadığı ortamı gözler, inceler ve çabuk öğrenir. Bu nedenle eğitimci dersleri öğrencinin hayat döngüsü,  yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreyle ilişkilendirerek öğrenciye vermelidir ki öğrenci bu bilgileri daha çabuk kavrasın ve öğrensin. Serpil ARİCİ

 

C.8- Verilen bilgi zincirleri yaşama yakın olmalıdır.Yani günlük yaşamda kullanılabilir bilgi olmalı. Seyfettin SEYHAN

 

C.8.Eğitimci  verdiği dersleri hayatla ilişkilendirmelidir. Alınan eğitim öğrencinin işine yaramalıdır. Öğrenci bunu hayatına uygulayabilmelidir. Fatma ALTUN

 

C.8-Verilen derslerin günlük hayatta uygulanabilir olması üzerinde durulmuştur. Murat YILANLI

 

 

C.8-Eğitimci dersi çevreyle ilişkilendirerek, günlük hayattan örnekler vererek öğrencilerin dersi daha kolay anlamasını sağlamalıdır.Bu durumda öğrenci dersi kavrar ve derse hükmeder tersi durumda ise dersin kurbanı olur. Kemal ASLAN

 

C.8. insan yaratılış gereği somut şeyleri daha çabuk kavrar ve aklına daha kolay yerleşir. Bu yüzden bir eğitimci dersi anlatırken günümüz olayları ile somutlaştırarak anlatmalıdır.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

C.8. öğrenciye verilen bilgi onu hayata hazırlamak amacıyla verilmektedir. Aksi takdirde sadece kafa doldurmak içinse öğrenci bir hamal olarak kullanılmış olur. Ve ağır yük altında ezilmiş olur.

 

                                                                                                     Mehmet Rauf ORHAN

 

C:8)  Önermede bir öğretmenin verdiği dersler sosyal ve yahut güncel yaşantılarla ilişikli anlatmadığı sürece pek kalıcı olabilir nitelikte olmadığını çünkü hayatta uygulanamayan fayda sağlamayan verilerin beyinde parazit yaratmaktan başka bir yararı olmadığını belirtmektedir. Aksi durumdaysa yani öğrenciye öğretilenlerin reel hayatla ilişkili olması durumunda ise amaçlanan sonuca ulaşılabileceğini belirtmektedir.   Kerim DURMAZ                                              

 

 

C.8: Eğitimci öğrenciye öğrettiği derslerin, çevresinde uygulanabilir olmasını öğretmeli. Verdiği dersleri yaşadığı fiziksel-sosyal çevreyle ilişkilendirilmeli. İşte o zaman ders öğrenciye çok zor ve çekinilmez olur. Ama eğitimci de yaşadığı sosyal-fiziksel çevrenin dışına çıkmadan farklı çevrelerle dersi ilişkilendirmeden aktarmalı. Serkan İNAN

 

C.8 Verilen dersler eğitimci tarafından hayata uygulanarak sunulmalıdır aksi durumda öğrenci bu bilgileri hayata uyarlayamaz ve eğitilenler açısından bilgiler anlamsız hale gelir. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C8) Öğrenciye hayattan örnek verilince anlaması kolaylaşır. Çünkü öğrenmek için okumak yetmez hayattaki karşılığını da bulmak gerekir(Mehmet ULUS)

 

(C.8) Eğitimci ders verirken hayattan örneklerle, çevreyle ilişkilendirmeli ki öğrenciye bir şeyler kazandırsın.

Ayfer GÜRBÜZ

8-) Eğitimci sosyal çevreden ve gerçeklerden uzak bir şekilde salt bilgilerle öğrenciyi yetiştirirse verilen ilim-bilim insandan daha önemli olur. Halbuki dünyada var olan her şey insan içindir. Şayet eğitimci insanı merkeze alıp bilime gereken önemi vermezse insanlığın gelişmesi için gereken hamleler ve atılımlar yerine getirilemez. Metin ERGÜL