52. Zihinsel, düşünsel, nesnel, sanal ve toplumsal… nesnel dönülerdeki kirliliği, nesnel çevre kirliği ile ilişkilendirmeye çalışın ve bu döngülerin kirli çıktılarını listeleyip çözümler önerin.

C.52 Bence zihinsel, sanatsal ve toplumsal kirlilik çevre kirliliğine benzer. Çünkü çevre kirliliği olan bir yerde bitkiler yaşamaz. Yaşayan bitkileri de zehirler ve kurutur. Zihinsel ve toplumsal kirliliklerde aynıdır. Bilgi üretilemez yeni görüşler fikirler ortaya çıkamaz. Bunları gidermek için eğitime önem verilmeli ve düşünce özgürlüğü verilmelidir.  HÜSEYİN KAKCI

 

c.52 Zihinsel, düşünsel, sanatsal, nesnel ve toplumsal kirliliğin asıl sebebi bireydeki bilinç eksikliğidir… Bilinçli birey sayısı artıkça, birbirlerinin haklarına saygı duydukça ve birbirlerinin haklarını koruma eğiliminde oldukça bütün kirlilikler minimuma düşer. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.52 Nesnel döngüdeler deki kirliliğe sera etkisini örnek verebiliriz. Nesnel çevre kirliliğine ise insanlarımızın kullandığı parfümleri örnek verebiliriz. Bunlara çözüm önerisi olarak da parfümlerin kullanımını azaltabiliriz yasalarca bunların önüne geçebilir veya insanları başka şeylere yönlendirebiliriz.    Hakan YILDIRIM

                                                                                                                            

 

C.52 İnsanların düşünceleri kirlendikçe çevresini veya toplumun kirlenmesinin hiçbir önemi kalmaz. Çevrenin ve toplumun daha iyi ve temiz olması insanların düşüncelerinin temiz olmasına bağlıdır. AYFER EDE

 

 

C.52 Yanlış uygun olmayan düşüncelerde kirlilik yaratır bunlarda nesnel düşünce kirliliğini yaratır

                                                                                                                              NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.52 Nesnel çevre kirliliğine karşı bilinçsiz davranan bireyler, zihinsel ve düşünsel yönden eğitilerek çevreye uyumlu hale getirilir. Toplumlar, nesnel çevre kirliliği konusunda eğitilerek düşünmeye sevk edilmelidir. Fatih TEKİN

                                                                                                         

C.52 Bilim ve dini inanış olarak “ Hiçten var oluş “ veya “ Kendiliğinden oluş “ mantığını güden devletler, insan veya toplumların doğaya ve insana verdiği zararlar ortadadır.

Doyum noktası olmayan her türlü haz duygularını bastırmak için sanayi devrimiyle doğayı yok ederek, nükleer devrimle de yüz binlerce insanın yaşamını yok eden üniteler temelde zihinsel ve duygusal kirlenmenin ürünleridir. Zihinsel ve duygusal kirliliğe maruz kalan bu üniteler dünya hayatının her sahasında birer kara delik oluşturarak kendileriyle birlikte bu kâinatı bir yok oluşa sürüklemektedir. Nuh (a.s.) ve Hut (a.s.) kavimlerinin helakı bu duruma örnek gösterilebilir. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

 

C.52 Zihinsel, nesnel, düşünsel çevre kirliliği fiiliyata dökülmediği taktirde sadece kendisine zarar vermektedir. Ancak bu zihinsel kirlilikler fiiliyata dökülüp nesneler üzerine aksettirilir ise toplum yaşantısına etki eder ve daha geniş kitlelere yayılır. Havva AKGÜL

 

 

C.52 Nesnel çevre kirliliği doğaya ve özellikle insanlara nasıl maddi ve manevi zararlar veriyorsa zihinsel, düşünsel kirlilikte insanlığa o derece ve hatta daha da fazla zarar verir.

Siyasal ve parasal kaynakları arkasına alan bazı kimseler ortaya çıkıp insanları karıştırmakta ve toplumları kargaşaya sürüklemektedir. Bu sorunları her yönüyle bilinçli, sorgulayan bireyler yetiştirerek bu tarz oyunlara alet olmamalarını, huzur ve barış içinde daha güzel yaşam sürdürmelerini sağlamaya çalıştırmaktadır. Sinan BAŞAR

                                                                                                                     

 

 

C.52. Kirlilik ister zihinsel, düşünsel ister çevre kirliliği olsun bu rahatsız edici bir durumdur ve bir şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Yeryüzünden yükselen çevre kirliliği nasıl iklimi ve hava şartlarını etkiliyorsa, zihinsel, düşünsel, toplumsal kirliliklerde de yükseldiği yerlere tesir ediyor ve belli bölgeleri etkisi altına alıyor. Dilek AKMAN

 

C.52 Zihinsel, düşünsel, nesnel ya da toplumsal yönden düşünce kirliliği olan toplumlar doğayı katlederler ve hayvanlardan daha fazla doğaya zarar verirler. Ümit MEMİŞ

   

 

 

C.52 Doğal çevre aslında doğal haliyle bırakıldığında insanları kendine hayran bırakacak kadar güzeldir. Fakat kötü ruhlu insanlar bu güzel çevreyi ( sadece coğrafi olarak değil ) kirletmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Tüm bu kirliliklerin kaynağı insan beyni ruhu duygusu ve bedenidir. Aslında bu konu nesnel bir şekilde ele alınamaz.Şahin CEYHAN

 

 

C.52 Yaşadığımız dönem, her anlam ve boyutta müthiş bir kirliliğin, adeta yüksek bir basınçla beşeriyetin üzerine çöktüğü bir dönemdir. Öyle ki, ister fiziksel olarak "hava kirliliği", "çevre kirliliği", "ses kirliliği", "görüntü kirliliği", ister duygusal olarak "duygu sömürüsü, ahlaki kirlilik"; ister, zihinsel olarak "bilgi ve düşünce kirliliği" içinde boğulur duruma geldik. Vicdansız, acımasız, ahlâksız varlık olmak veya başkasının duygularını ve ahlakını bozucu şekilde davranmak için yarışıyoruz adeta buda nesnel düşünme yeteneğimizi yitirdiğimiz anlamına geliyor.Bunların sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:    

                                                                                                                  Emine UĞUR

 

C.52 Tamamıyla insanların eğitilmesi ile olabilecek olan birşey olduğu için önerebileceğim tek çözüm listesidir.   NAFİH ASLANCI

 

C.52 İnsan doğanın küçük bir kopyasıdır. İnsan toplumu oluşturur. Topluluklar ise belli bir çevrede bir araya gelirler. Bu döngünün temel taşı olan insanın zihin bulanıklığı, tüm kirliliğin sebebi olur. Çözüm olarak her insan sağlam karakterli olursa, sorumluluğunun bilincinde olursa kirlilik falan kalmaz. Sinem DEMİR   

 

C.52 Bu soruda özellikle son 20 yılda teknolojinin yüksek bir ivme kazanması ve yaşamımızın büyük bir parçası haline gelmesiyle başlayan bir çok etkiden söz edilebilir. Mesela telefonun ve televizyonun evlerimize girmesiyle başka dünyalara, evlere ve insanlara açılan evlerimiz, hemen arkasından bilgi ve  nano çağı olarak adlandırılan çağın gelişi  özellikle 90’lı yılların ortalarında ortaya çıkan internet kavramı ile birlikte hayatımıza giren sanal yaşam ve dünyanın her noktasına her an her şekilde erişebilme kavramı. Bütün bunlar beraberinde biz insanoğluna güzel şeyler getirdiği gibi yanlış algılandığında ve kullanıldığında çok başka sonuçlarda getirdi. Toplumda ahlaki ve sosyal bozulmalara kadar giden sonuçlarda doğurabilir oldu. Teknolojik çılgınlığın devam ettiği günümüzde üretmeyen ve tüketmeye endekslenmiş bir toplum olmakla beraber düşünce erozyonu ve ahlaki erozyonun da bolca yaşandığı bir dönemi de beraberinde görebiliyoruz. Teknolojik olumsuz etkiyi sırf teknolojiye veya internete yüklemek haksızlık olur çünkü her şeyde olduğu gibi bu aracıda yanlış ve insana yakışmayan ve yaramayan bir biçimde algılayıp kullanırsak beraberinde getireceği sonuçları da önceden kestirmek güç olmaz sanırım. Bu konuyla ilgili birkaç örnek vermek gerekirse; televizyonlarda birbirini ardına yapılan star yarışmaları, biri bizi gözetliyor evleri, müzik yarışmaları, dizi furyaları, büyük ödüllü yarışma türleri vb. türde olan programlar gösterilebilir. Star yarışmalarında unutulmayan bir karakter olan Ajdar tiplemesi bu konuya bence ibret bir örnektir. Başka bir örnek daha verecek olursak çalışmayan, üretmeyen ve umudunu yarışma programlarına veya star olma hayallerine bağlamış olan insan silsileleri gösterilebilir. İnternet mecrasından bir örnekle soruyu bağlayacak olursak kötü amaç veya düşünceleri içeren görüntülü, sesli ve yazılı bir çok materyalde kasıtlı veya kasıtsız internette yer alabiliyor ve bilinçsiz olan okumaktan araştırmaktan yoksun olan insanları etkileyebiliyor.   Tuba GÜZEL

 

C.52 Nesnel dönülerdeki kirlilik bir toplumun yozlaşmasına sebep olabilir. Celal ŞAKAR

 

C.52 Kirlilik insanın bütün hayatını etkileyecek duruma gelmiştir. Nihal GÜLÇEK

 

C 52 Çevremiz yaratılırken tertemiz bir haldeydi.Ama çıkarcılık,rant sistemi ve vahşi yaşam sonucu çevremiz kirlenmeye başladı.Zihinsel düşünsel … dönülerdeki kirlilikte buna benzerdir.Biz doğarken tertemiz bir zihne sahiptik.Ama çevremizin nefsimizi uyandırıcı içimizdeki şeytanı dürtükleyici etkileri sonucu zihinsel dönülerimizde kirlendi.Bu kirlilikten kurtulmanın tek yolu kendimizi peygamber ahlakı ile yargılamalı Kur anı Kerimi örnek alan planlar yapmalıyız. Şaban ADAŞ

 

 

C.52 Zihinsel kirlilik boş düşüncelerden ibarettir.örneği inkar(dini yok sayma), laiklik savsatası,kalın kırmızı çizgilerimiz birer zihinsel,düşünsel kirliliklerimizdir. çöplükler falanda çevresel kirlerimizdir. Zihinsel kirliliklerle çevresel kirliliklerin ikisi de boş işe yaramayan düşünlerdir.İsmet ALPYÜREK


C. 52 Zihinsel, düşünsel, nesnel, sanal kirliliği ancak ALLAH (c.c)’in KURAN-I KERİMDE buyurduğu güzel ahlakın gerektirdiği şekilde yaşayarak ortadan kaldırabiliriz.           ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.52 İnsanların inançsızlaşmasıyla insanlar çirkinleşmeye başlar ve buda dünyanın kirlenmesine ve dünyayı yaşanmaz kılar.    Emrah TAN

 

C.52 İnsanlar var olduklarından beri her zaman yeni fikirler ortaya çıkarmak için çaba harcamışlardır. Ortaya çıkarılan yeni fikirler doğru olduğu gibi yanlışta olmuştur. Sanayi inkılâbından sonra insanların bir birine olan kin ve nefretin doğurduğu sonuçlar doğaya ciddi zararlar vermeye başlamıştır. Hüseyin ŞERMET

 

C.52 Bir örnekle açıklayacak olursak;zihinsel döngü açısından kirli olan bir toplum,bu kirliliğini nesnel çevre kirliliği olarak yansıtabilirler. Ahmet ŞAHİN

 

C.52. İnsanlar hırs ve israf yüzünden doğal kaynakları ihtiyaçlarından fazla kullandıkları için doğanın kirlenmesine ve tabiatın bozulmasına neden oldular.İnsanların düşünce bozukluğundan dolayı çevreye verdikleri zarar gözler önündedir eskiden ailede ihtiyaç bir, iki iken şimdi bu sebeplerden dolayı yüze çıktı. Mehmet Sebil KARACA

 

C.52 kirli çıktıları tamamı dünyada tüm duvarların ortadan kalkmasıyla yine kendi varlıklarını diğer tüm varlıklardan üstün görerek oluşturduğu tüm yeni zihinsel, toplumsal, düşünsel, nesnel, sanal üretimleridir. Çözüm ise insanın, toplumun, devletin kendi varlığını alemin varlığının bir parçası olarak düşünmesiyle ortadan kalkar. M.Selim YALÇIN

 

C.52 Temelde insan çevreyi etkilediği için zihinsel, düşünsel ve nesnel kirliliğin temeli insan ve toplumdur. İnsan çevreyi kirlettiği için çevrede insanı kirletir. Zehra Kut

C.52 Zihinsel, nesnel kirlilik somut bir şekilde kendini çevrede gösterir. Dinçer KÜÇÜK