51.Gizli, açık, siyasi…vb olarak başkasının bekasını kendi bekasına köle görenler veya kendi bekasını başaksının bekasından üstün gören fert toplum devlet ne nedir?

İpucu; nesnel, sanal, toplumsal, düşünsel döngülerde her ünitenin bütünün mutlak olması gereken bir parçası olduğundan emin olarak düşünün. Doğada hiçbir şey ne fazla ne eskitir. Her şey olması gerektiği kadar vardır. Bundan emin olun.

-Doğal(vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk …vb azınlıkların bekası ve her şeyi (yani dilin dilime, kültürün kültürüme, insanın insanıma ... tarla mantığı)çoğunluğun kilerine tarladır ve bu gizli açık sosyal tufandır.

-Doğada ve ötesinde;nesnel, sanal, toplumsal, düşünsel ve zihinsel ..vb döngüler vardır. Bundan emin olun.

-Fert, toplum, millet, devlet…vb düşüncen/iz düşünceme/ize , lisanın/ız lisanıma/ıza türün/üz kültürüme/müze, bekan/nız bakama/mıza…vb her şeyin/iz her şeyime/mize tarla mantığı ve zihniyetin dünyadaki uygulamalarının hükmedene bir vakit kara delik olabileceğinden emin olun

İpucu;özellikle toplumları bir birine geri dönüşümsüz düşman kılmak için "Bir zamanlar ulus padişahlığını yayan ve yeşil ışık yakan güçler şimdi azınlıkları cesaretlendirip göz kırpıyor" farkındalığını anlamaya çalışın.

 

C.51 Bence komünistliktir. HÜSEYİN KAKCI

 

c.51 Buna Emevi devletini örnek olarak gösterebiliriz. Arapların kendini diğer ırklardan üstün görmesi, kendilerini kutsanmış saymaları, diğer milletleri hor ve küçük görmeleri ve diğer ırkları köle gibi kullanmaları ve hatta onları hiçbir şekilde kendi bulundukları ortamlarda kabul etmemeleri vb. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.51 Kendi üstünlüğünü başka insanların hak ve özgürlüklerinden üstün gören fert ve toplumlar demektir. Örneğin; İsrail (Yahudiler) kendilerini diğer insanlardan farklı ve üstün görürler. Diğer insanların onların yanında hiçbir insan değeri yoktur. Bir örnek daha verecek olursak ABD Irak toplumu üzerinde kendi bekaları için kendi insanlarının rahat ve ferahı için Irak girmiş sömürmüşler ve onları hunharca öldürmüş Irak toplumunu kendine köle kılmıştır.     Hakan YILDIRIM 

                        

C.51 Kimse kendisini kimseden üstün görmemelidir. Her ne olursa olsun. AYFER EDE

 

 

C.51 Bir fert veya devlet başka bir ferdi veya devleti yönete biliyorsa veya yönlendire biliyorsa bu kendi bekasını başkasının bekasından üstün görmesidir. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.51 Hiçbir bireyin bekası başkasının bekasına köle değildir. Allah her insanı kusurlu da olsa mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Dil, din, kültür ve ırk gözetilmeden her insanın kendine özgü bir yapısı vardır ve eşittir.

Fatih TEKİN

 

C.51 Bu tip fert, toplum ve devletler her ne kadar yaşayan sosyal üniteler olarak tarih sahnesinde yer bulsalar da yok olamaya mahkûmdurlar ve kısır döngüler içine hapsolmuş birer virüstürler. Nitekim tarihi süreç dikkatli ve objektif olarak incelenirse bu fikri felsefe edinmiş devlet, kişi veya toplumların köleleşerek yok olduğu görülmektedir. Roma İmparatorluğu örneğinde olduğu gibi. Halit KIRIKTAŞ

 

C.51 Doğada her yapı üniter bir yapı halinde bir dayanışma içerisinde bulunmaktadır. Bir  eko- denge söz konusudur. Bu konu devlet bazında ele alındığında devletin her bir organı veya üyesi ekosistem timsali dayanışma içersinde çalışmalıdır. Değirmen misali bir şeyi küçültüp öğütme söz konusu olamaz. Kendi kendine zarar vermiş olur.  Kendi temelini kemiren bir inşaat sahasıdır ve yeni oluşumlara gebedir. Havva AKGÜL

 

 

C.51 Böylesi devletlere benim nazarımda emperyalist (sömürgeci) devlet denir. Örnek: ABD, İngiltere, İsrail gibi devletler. Bu fert, toplum ya da devletler kendi çıkarları için diğer ülkelerin birbirini katletmesi veya çarpışması için zemin hazırlayacak kadar canavarlaşmışlardır.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

 

C.51. Toplum bir bütünlüğü ifade eder. Her birey toplumda yer alır. Toplum içersinde bulunan bireyler birbirlerine saygı duymak zorundalar.  Bundan dolayı insanlar üzerinde egemenlik kurmaya çalışmamalıdır. Karşısındakileri olduğu gibi kabullenmelidir. Onları düşüncelerinden, kültürlerinden, lisanlarından dolayı farklı düşünmemelidir. Dilek AKMAN

 

C. 51 Doğal(vahşi) demokrasilerde azınlıkların bekası ( dil, kültür düşünce vb….) çoğunluğunkine tarladır. Bu zihniyet hükmedenlere kara delik olacak ve bu toplumlar yok olmaya mahkûmdurlar. Ahlak ve inanç sistemiyle donanmış toplumlarda böyle bir durum söz konusu değildir. Ümit MEMİŞ

 

C.51 Başkasının bekasını kendi bekasına köle görenler cahil ve zalim kişilerdir Böyle devletler ve

topluluklar ise rezil,kepaze bir yaşam süren yok olmaya mahkûm bir topluluktur.Bayram KARAÇINAR

 

C.51 Bu konuya genel olarak yaklaşmakta fayda vardır. Her ne kadar her birey biricik ise de toplumları ve sistemleri oluşturanlar yığın bireylerdir. Böyle fertler veya toplumlar veya devletler aslında kendi acziyetlerini, başkalarını sömürerek, onlardan rant sağlayarak elde etmeyi düşünüp hakikatinde aşağılık duygularını bastırmaya çalışmaktadırlar.Şahin CEYHAN

 

C.51Başkasının bekasını kendi bekası için köle gören veya bekasını başkasının bekasından üstün gören devletler ancak insanın kanını emen birer parazittirler ,zorbalıktan başka bir şey değiller.demokrasi toplumlarında da bu böyledir aslında, çünkü çoğunluğun bekası için azınlığın bekası yok sayılmaktadır. Emine UĞUR

 

C.51 Diktatör devlet sistemi ve egoist kişi ve toplum psikolojisidir.   NAFİH ASLANCI

 

C.51 Başkasını kendi bekasına köle gören fertlere Bencil, topluma antidemokratik toplum ve devlete de kapitalist devlet denir. Sinem DEMİR

C.51 Burada başkasının beka’sı derken sözü edilen eğer başka milletlerse bu tip bir devlet anlayışı Emperyal (sömürücü) olarak tanımlanabilir. Eğer başkasının beka’sından kast edilen kendi içindeki halkı ise bu devlet anlayışı Totaliter, Faşist veya Despotizm (Derebeyliği),Monarşi (Saltanat) gibi diğer rejimler olarak tanımlanabilir. Bu tipte olan baskıcı rejim tipleri kendi çıkarları ve amaçları doğrultusunda halkı istedikleri gibi kullanarak veya çeşitli araçlarla yönlendirerek iktidarlarının ve yönetimlerinin kalıcı olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Tuba GÜZEL

 

C.51 Gizli, açık ve siyasi olarak başkasının dilini, dinini ve kültürel ayrıcalıklarını kendi çıkarları için kullanan toplumlardır. Buda toplumları birbirine düşman kılar. Celal ŞAKAR

 

C.51 Kendi halkına asimile uygulayan devlet denir. Çünkü başkasının bekasını ancak asimile ederek bir diğerini, ezerek yok sayarak bu mümkün olabilir. Nihal GÜLÇEK

 

C 51 Kendini bilmeyen akıl yoksunu ve bir şeyleri bilmediğini sezdirmemek için uğraşan kişiler denir. Şaban ADAŞ

 

C.51 Böyle bir durumda kapitalist sistem mensupları, toplumun büyük bir kesimini ele geçirmiş olacaktır bunun sonucunda kölelik sistemi meydana gelecektir. İsmet ALPYÜREK

 

C. 51 Kâinatı muntazam bir surette yaratan ALLAH (c.c) tüm insanların çok rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için adaletle hükmetmelerini, birbirlerinin haklarını saygı içinde gözetmelerini istiyor. Fert, toplum ve devlet olarak kendimizi üstün görmemeliyiz.                    ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.51 Böyle bir toplumun oluşturduğu devletin ne olduğunu bilmiyorum ama demokratik bir devlet olmadığından eminim.    Emrah TAN

 

C.51 İnsanlar ben merkezci düşündüklerinden dünyada kendisinin sahip olduğu düşüncelerini en iyi, kendi toplumunu en üst tabakada görürler. Bu çoğu zaman bir devlet politikası veya bir dinin misyonu olmuştur. Bu benmerkezciliğin kendisidir. Hüseyin ŞERMET

 

C.51 Ne şekilde olursa olsun başkasının bekasını kendi bekasına köle gören fert,toplum veya ulusçu,ırkçı,etnik ayrılıkları reddeden,despot,antidemokratik kişiler,toplumlar veya devletlerdir.bu şekilde düşünen insan,toplum ve devletler sınıfsal ayrım yaptıklarından kişilerde kendini gerçekleştirememe,toplumda kültür seviyesinin düşük oluşu,devlette ise parçalanmaya kadar gidebilir.Ahmet ŞAHİN

 

C.51 Bu tür kişiler toplum tarafından genellikle egoist olarak anılır.  Kendi çıkarları için başkalarını merdiven yaparak yükselir. Bunu ‘’sen çalış ben yiyeyim’’ cümlesi en iyi açıklar. Bu sosyal hayatı zehirlendiren bir hastalıktır. Güncel  olan domuz gribi vakası bunu destekler niteliktedir. Mehmet Sebil KARACA

 

C.51 Bu tür devletler kendi ırkının bekasını diğer ırkların bekasından üstün gören topluluklardır. Örneğin Yahudilerin kendi ırkını diğer bütün ıklardan üstün görmesi.M.Selim YALÇIN

 

C.51 Egoist, bencil devlet ve fert denir.  Zehra Kut

C.51 Kendi bekasını başkasının bekasından üstün güren fert, toplum ya da devlet kendileri dışındaki hiçbir şeyi önemsemektedirler. Hâlbuki dünyada her şey gerektiği kadar vardır. Yani birilerinin bekası başkalarının bekasından üstün değildir. Dinçer KÜÇÜK