49.A-Düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel…vb doğal döngülerdeki hassas dengelerin bereketli ve liyakatli hudutları dışına taşan (ifrat ve terfide kayan) her varlık, olay, olgu, süreç, söz, lakırdı, bakış mutlaka bedelini liyakatli bir zamanda alacaktır.

B-Düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel…vb doğal döngülerdeki bereketli hudutlar içindeki insanların düşüncesinin ve hayat döngülerinin kıblesini güzel ahlaka dayalı yaşamayı refleks haline getiren eğitim, öğretim, sınav ve yönetim sistemlerini ortaya çıkarmakla ilişkilendirmeye çalışın.

C-Önemli olan düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel…vb doğal döngülerin bereketli hudutları içinde yaşamayı güzel ahlakla ilişkilendirerek insanları eğiten sistemleri ortaya çıkarmaktır.

D-Önemli olan zihinsel mayalanma ve çimlenme dönemlerinden itibaren insanları liyakatli ve insani eğitim sistemleriyle eğitmektir. Önermelerine katılmadığınız hususları gerekçeli yazınız.

İpucu;Bu asır insanların doğayı ve çevreyi liyakatsiz kullanmasını doğal tepkilerinin insana yansımasıyla ilişkilendirmeye çalışın.

-Yaratılan her varlığın günahına, yanlışına hemen icabet etseydik yer yüzünde varlık kalmazdı (ayet var).

-Güzel ameller işleyin ve hayır üzerine tefekkür ediniz (ayet ve hadis var)(düşünsel-zihinsel döngü ile ilişkilendirin)

-İsraf haram kılınmıştır(ayet var) (nesnel-düşünsel-sosyal döngü ile ilişkilendirin)

-Vahşi(doğal) ameller işleyen, vahşi (doğal) tefekkür eden, Vahşi(doğal) yaşam sitili ve yada döngüsünü benimseyen, vahşi bilgisayar ürünleriyle(film, animasyon) toplumlara sürekli bilgi pompalayan fert ve toplumlarla ilişkilendiremeye çalışın.

-Bugün var olan eğitim sisteminin yetersizliği ve medyanın sürekli ne bulursan medya araçlarıyla insanlara pompala düşünce vahşeti ve başıboş hürriyetini düşünün.

-Düşünsel, zihinsel, toplumsal, nesnel, hayvansal, bitkisel…vb doğal döngülerin bereketli hudutlar içindeki hürriyetin liyakatliliğini ve gerekliliğini düşünün.1

C.49. A,C,D seçeneklerine tümüyle katılıyorum.Yalnız B deki doğal döngülerin eğitim,yönetim gibi sistemlerle ilişkilendirilmesinin oldukça zor olacağını tahmin ediyorum.Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman tüm taşları yerine oturtabilmişiz demektir. Ebru YOLCU

 

C.49.A-Her türlü olay ve döngüde denge kavramının dışına çıkıldığı zaman bir yönün ağır bastığı dengesizlik oluşur ve sonuçları bir şekilde karşımıza çıkar.

B-Sahip olduğumuz zihinsel, düşünsel, toplumsal nesne vb. her türlü döngü güzel ahlak ile birlikte yoğrulursa hedef yerini bulur önermesine katılıyorum.Bunu insanı aynı zamanda ahlaki bir eğitim sistemi ile gerçekleştirmek gerekir.  Pelin GÜMÜŞ

 

C.49.A.Bu önermeye katlıyorum yaptığımız sorumlulukların bedelini mutlaka öderiz. bu evrensel bi kuraldır

B.Kesinlikle eğitim sistemimizde bireylere ahlak kuralları yazılımını yüklemeliyiz bu toplumsal bir yükümlülüktür aksi taktirde toplumsal ahlaksızlık boy gösterecektir

C.Ahlaki bir eğitimi mümkün kılmak eğitim kurumlarımızı öncelikleri olmalıdır bunu başarmak için maddesel kurallar yeterli değildir. İnsanın ruhuna ve kalbine hitap eden manevi yönleride geliştirilmelidir. Salih ARSLAN

 

C49:A. Katılmadığım bir durum göremiyorum.

C49:B. Katılmadığım bir durum göremiyorum.

C49:C. Katılmadığım bir durum göremiyorum.

C49:D. Katılmadığım bir durum göremiyorum. Ferdi KODAŞ

 

C.49:A Allah yarattığı her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. Bütün varlıklar insan için yaratılmıştır. Bunları sunarken Allah insanı başıboş bırakmamış ve insanları uyması gereken kuralları Peygamberler arcılığıyla insanlara iletmiştir. Bu emirlerin bazıları da hizmete verilen varlıklarla ilgilidir. Yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Ancak şu an verilen nimetler çok adaletsizce insanlar tarafında dağıtılmıştır. Bazı yerlerde insanlar açlıktan ölürken, bazı yerlerde ise israf had safhadadır. Allah CC’ hu verilen nimetlerin hesabını soracağı Kuran_ı Kerimde belirtmiştir. M. Nurullah ÖZDEN

B İnsanlık hizmetine sunulan tüm varlıkların amaç felsefesini öğretilmeden ne yapılırsa maksadına ulaşılması imkansızdır. Hiçbir şey amaçsız, gayesiz yaratılmamıştır. İsrafı engellemek ancak bununla olur

C İnsanlara güzel ahlak vermek iyidir ancak yetmez. Çünkü Müslümanlar çok uyanık olmalı yer yünüyle kendisini geliştirmeli. Bunu biz değil Allah istemektedir. Onun için bu hizmeti sunacak kurumların her yünüyle insanlığa hizmet edecek şekilde dizayn edilmeli.

D Sadece çimlenme ve mayalanma döneminde liyakatli insan yetiştirmek yetmez. Çünkü mayalandıktan sonra korunmazsa ekşime meydana gelir ve hiç bir şeye fayda vermez.

 

C:49.A) Katılmadığım husus şudur ki yanlış bilinçsiz yanıttır. Bitki veya hayvan akıldan yoksun yaratıklardır. Bilince sahip olamayan bir varlık yaptığının hesabını vermek zorunda değildir.Yusuf ACAR

 

C:49.B) Yararlı her şey yönetimle devamlı hale getirilmek istenir. Ondandır ki insanoğlu buna bir yönetici yada yönetim şekli arar.

 

C:49.C) Doğrudur. Katılıyorum  onun için eleştiremem Yusuf ACAR.

 

C:49.D) Evet. Fakat günümüzde medya bunu farklı yönlere çekmektedir. Medya iyi bilmektedir ki çağımız insanı yaşam biçimini medya aracılığıyla şekillendirir. Buda bizim zaaf ve eksikliğimizdir.Yusuf ACAR

 

C–49 Önermelere tamamen katılıyorum. (Ali AYDIN)

 

C.49-A.) İfrat ve tefrit’i sadece insanoğlu yapıyor. Diğer canlılar Allah’ın kendilerine nimetten fazlasına dokunmuyorlar.            Bunların hesabını sadece insanoğlu verecek. Erdal SALDUZ

B.) Eğitim-Öğretim güzel ahlaklı ve bilgili insan yetiştirmeyi amaçlar , zaten bunun için çıkmıştır ortaya. Erdal SALDUZ

C.) Hepsine katılıyorum. Erdal SALDUZ

D.) Önemli olan insanın kendisini karşıdakinin yerine koyabilmeyi   öğrenebilmesidir. Yani her durumda karşıdakini düşünerek ona göre davranmalıdır.  Erdal SALDUZ

 

C:49) D) Zihinsel mayalanma ve çimlenme dönemlerinden itibaren insanları liyakatli ve insani eğitim sistemleriyle beraber, İslamiyetçin tasvir etmiş olduğu örnek insan yani güzel ahlakla eğitilen insan yetiştirmelidir. İlyas SÜNMEZ

 

C49)Güzel ameller niyetlere kötü ameller keza niyetlere bağlıdır. Şükran GÜR

 

C.49. A) İnsani bakımından(akıl,zeka vb.) bu önermeye katılıyorum.Ama hayvan ve bitkilerde zeka olmadığı,bilinç olmadığı için karşılığı verilmez. Mehmet SARİBATUR

C.49. B) insani bakımından güzel ahlakı temel almak uygundur.Ama hayvan ve bitki döngüsünde bu olmaz.Çünkü zeka,akıl,bilinç vb. yoktur. Mehmet SARİBATUR

C.49. C) Güzel ahlakla insan doğadaki bütün maddi ve manevi döngülere sahip çıkar,korur ve geliştirir.Ama sadece güzel ahlak yetmez.ahlakını uygulamakta gereklidir. Mehmet SARİBATUR

C.49. D)İnsanoğlu doğumdan itibaren güzel ahlak alması gereken bir varlıktır.Sadece zihinsel mayalanma ve çimlenme zamanı değil ondan öncede liyakatli ve insani eğitim başlanmalıdır. Mehmet SARİBATUR

C.49.A.Bulacaksa bunu nasıl ispatlatabiliriz ki.

B.Katılıyorum.

C.Buna da katılıyorum.

D.insani eğitim kişiden kişiye değişebilir. M. Ercan KARA

 

 

C.49- A- Her varlık, her nesne, her insan ve her düşünce karşılığını bulacaktır.

B- Düşünce, zihin harmanı ve toplum bilinci bir ahlak süzgecinde yeşerirse faydacılığı artar.

C- Ahlakın en temel gereklilik olduğunu ahlakın olmadığı düşünce ve toplum bilincinden anlayabiliyoruz.

D- İnsanın mayalandığı yani kişinin karakterinin atıldığı zamandaki eğitim en önemli eğitimdir. Cevdet ÇAKAR

 

 

C:49.A) Katılmadığım husus şudur ki yanlış bilinçsiz yanıttır. Bitki veya hayvan akıldan yoksun yaratıklardır. Bilince sahip olamayan bir varlık yaptığının hesabını vermek zorunda değildir.Sevda MUTLU

B.) Eğitim-Öğretim güzel ahlaklı ve bilgili insan yetiştirmeyi amaçlar , zaten bunun için çıkmıştır ortaya. Sevda MUTLU

C) Doğrudur. Katılıyorum  onun için eleştiremem Sevda MUTLU

D) Sadece çimlenme ve mayalanma döneminde liyakatli insan yetiştirmek yetmez. Çünkü mayalandıktan sonra korunmazsa ekşime meydana gelir ve hiç bir şeye fayda vermez.Sevda MUTLU

 

C49)Hepsine de aynen katılıyorum. Ubeydullah ERTAŞ

 

 

C.49:A- Çeşitli olay ve döngülerde dengenin dışına çıkıldığında  bir yön ağır basar ve bu dengesizliğin karşımıza çıkması kesindir. Serpil ARİCİ

 

C.49:A-Düşünceler,deneyimler elbet bir gün sahip olduğu değeri kazanacaktır. Seyfettin SEYHAN

 

C.49:B- Güzel ahlak,hayat döngüsünü anlamak  ve bunu hayatına indirgendirmeye çalışmak hayatın ve eğitimin anlamlı olması için gereklidir. Seyfettin SEYHAN

C.49:C- Bireyin duygu,düşünce ve tarzlarının uygulanabilir bir döngüsü olması,akabinde bir sınır içinde olması lazımdır.  Seyfettin SEYHAN

 

C.49:D- İnsanın kritik dönemlerdeki bilişsel faaliyetlerine nasıl bir eğitim verilirse o yönde hayatın ve gidişatın şekil alınması kaçınılmaz bir gerçektir. Seyfettin SEYHAN

C.49.A)İfrat ve tefrite kaçan her olay ya da olgu doğanın kanunu gereği çürümeye başlar ve fazla tutunamadığından değerini yitirir.

B)Zihinsel,düşünsel ve toplumsal olgular geliştirilirken aynı zamanda güzel ahlakı da geliştiren  bir eğitim sistemi kurulmalıdır.

C)Zihinsel ve toplumsal olgularla beraber güzel ahlaklı insanlarda yetiştirilmelidir. Sema YILDIRIM

 

C.49

A-Her varlık ve nesne bir gün hak ettiği ve sahip olduğu özelliklere göre doğadaki mevcut yerini şüphesiz alacaktır.Buna kimsenin karsı çıkması düşünülemez. Kemal ASLAN

B-Eğitim,öğretim ve yönetim sistemlerinin güzel ahlaka dayalı olarak gerçekleşmesi doğal döngüdeki her şeyin daha güzel olacağına işarettir. Kemal ASLAN

C-Eğitim sistemlerinin karşılıklı güven ve güzel ahlaka dayandırılması gerekir.Düşünsel,zihinsel,toplumsal ve nesnel gibi her kavramda güzel ahlaklı olmak gerekir. Kemal ASLAN

D-İnsanları mayalanma ve çimlenme dönemlerinden itibaren eğitir ya da bunları bilinçli insan olarak yetiştirirsek,eğitim sistemimiz hak ettiği değeri kazanacaktır. Kemal ASLAN

 

C.49

A-Hayatın varlığının devamlılığını sağlayan her bilgi beceri ve diğer kabiliyet ve doğal vergiler en iyi ve doğru şekilde kullanılmalıdır.Bu şekilde kullanımı sağlanmaması durumunda ciddi sorunların çıkması muhtemeldir. . Murat YILANLI

B-Eğer insan düşünsel,zihinsel,toplumsal ve nesnel değerlerini güzel ahlaka endeksleyebilirse eğitimin özünü kavramış olur. . Murat YILANLI

C-Gerçektende insanın özünün keşfi ve uygulaması ahlaktan geçer. . Murat YILANLI

D-İfade de herhangi bir eksik yoktur.İfade doğrudur. . Murat YILANLI

C.49.A-İfrat ve tefrite kaçan her olay ya da olgu doğanın kanunu gereği çürümeye başlar ve fazla tutunamadığında düşer ve etkisini kaybeder.

B-Bence hem zihinsel,düşünsel ve toplumsal olgular geliştirilirken aynı zamanda güzel ahlakı geliştiren eğitim sistemi kurulmalıdır.

C-Bence de zihinsel ve toplumsal olgularla birlikte güzel ahlaklı insanda yetiştirilmelidir.

D-Ağaç yaşken eğilir atasözü buna en iyi örnektir. . Beyrivan GÖKTAŞ

 

 

 

C:49.A) Kâinatta kendine yer bulan her akıllı varlık, kendisine verilen görevlerinin dışına çıkıp var olan ilahi nizama karşı çıktıkları sürece bir takım yollarla mutlaka yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ifade etmektedir, ancak akıllı olamayan varlıklarsa irade sahibi olmadıkları için hesap vermeyeceklerdir. 

B)  Bence de yüce bir varlık olan insanı topluda daha güzel ahlaklı bir birey yapmak için eğitim ve öğretimde bir takım değişimler yapılmalı ancak bu değişimler sapmalara neden olunmamalıdır.  

C)  Dünyadaki nimetleri, güzellikleri ilahi bir yaratıcıya ait olduğunu insanlara anlatılmalı ve bunun karşılığında insanların da düşünsel, zihinsel vb. gibi alanlarda yaratıcıya itibarda ve ibadette bulunması gerektiğini dolaysıyla bununda güzel ahlakı doğuracağı bir metot geliştirilebilir.           

 

D)  Katılıyorum dolaysıyla bir gerekçem yok.  Kerim DURMAZ

 

 

 

 

C 49.A)Doğal olaylar kendiliğinde gerçekleşmiş olarak hayvansal,bitkisel ve nesnel olarak oluşur.Gerçekler  her zaman belirli bir  süre ortaya çıkar;Mesela insan doğru ve iyi bir şey yaptığında belirli bir süre sonra onun doğru olduğu ortaya çıkar.

B)İnsan güzel veya olumlu düşündüğünde psikolojik olarak kendini rahat hisseder.Bu psikolojik altında olumlu gerçekleşme ihtimali yüksektir.

C)Güzel düşüncelere ve güzel ahlaklar üreterek toplumun düzlenmesinde katkı da bulunur.

D)Gelişim döneminde insana güzel ahlak güzel söz güzel şeyler ve buna benzer şeyler göstererek topluma iyi ahlaklı birey kazandırılır. Mehmet Tahir ELGÜN


C49) A)
İnsanlar yapmış oldukları her eylemin bir karşılığı vardır. İyilik yapmış bir insan mutlaka iyilik görecektir.

B) İnsanların yaşamsal faaliyetinin temelinde inancın sağlamlığı yoktur. İnanç sağlamlığı ise beraberinde güzel ahlaklı toplum getirir.

C) İnsanları eğitmek yalnızca pozitif bilimlerle olmaz. Bunu yanında dini bilgiler de verilmesi gerekir.

D) Tamamen katılıyorum.(Mehmet ULUS)

 

C.49) Doğal döngülerdeki aşırı uçların muayyen bir zamanda bedelini almaları insanın fıtratına tamamen uygun bir durumdur. İnsanın zihninde “ettiğimi bulurum” şeklinde bir program mevcut olmamış olsaydı aşırılıklarına dur diyebilmesi belki de imkansız bir hal alırdı. Yine de bunun eğitim sistemlerine de dahil edilmesi daha güzel ahlaka sahip toplumların varlığı için şarttır. Güzel ahlakın eğitimin tüm alanlarına entegre edilmesi gereği, günümüz bilgili ve insani değerlerden yoksun fertlerin varlığıyla daha güçlü hissedilmektedir.Ayfer GÜRBÜZ

C.49.A. İfrat ve tefrit’i sadece insanoğlu yapıyor. Diğer canlılar Allah’ın kendilerine nimetten fazlasına dokunmuyorlar.            Bunların hesabını sadece insanoğlu verecek.

B. Eğitim-Öğretim güzel ahlaklı ve bilgili insan yetiştirmeyi amaçlar , zaten bunun için çıkmıştır ortaya.

C. Hepsine katılıyorum.

D. Önemli olan insanın empati duymasını öğrenebilmesidir. Yani her durumda karşıdakini düşünerek ona göre davranmalıdır Fatma ALTUN


C.49.A.
katılıyorum.

B.Bence sadece güzel ahlaklı insan yetiştirmekle kalmamalı. Aynı zamanda işini yapan bireyler meydana getiren sistem olmalı. Örneğin; lisedeyken ahlak bakımından çok iyi bir fizik hocamız vardı. Ama öğretmenlik açısından sıfırdı.

Ersin ŞİMŞEK

C.49.hayata yapılan her şeyin mutlaka karşılığı olacaktır. Allah cc insanları özgür iradeleriyle yaratmıştır. Doğruyu da yanlışlıda öğretmiştir. Doğrunun mükâfat; yanlışın da ceza olduğunu bildirmiştir. Dolaysıda her insan yaptıklarından mesuldür.

Mehmet Rauf ORHAN

 

C.49 A) İfrat ve tefrit’i sadece insanoğlu yapıyor. Diğer canlılar Allah’ın kendilerine nimetten fazlasına dokunmuyorlar.            Bunların hesabını sadece insanoğlu verecek.

B) Eğitim-Öğretim güzel ahlaklı ve bilgili insan yetiştirmeyi amaçlar , zaten bunun için çıkmıştır ortaya.

C) Bu düşünceye katılıyorum.

D) Önemli olan insanın empati duymasını öğrenebilmektir. Yani her durumda karşıdakini düşünerek ona göre davranmalıdır.  Gülsüm GÜLTEKİN

 

C.49: Veriler önermelere katılıyorum. Serkan İNAN


C.49-)
Bu düşünceleri reddedemeyeceğimden hepsine katılıyorum Metin ERGÜL