1.Eğitimle:

A-Erkeklerde ve bayanlarda(insanda) karşı cins arzu ve dürtüleri güdükleştirilip veya tamamen öldürülse ne olur?

B-Erkeklerde ve bayanlarda (insanda) karşı cins arzu ve dürtüleri tahrik ve sürekli uyarılsa ne olur?

İpucu;internetteki hayvanlardan daha öteye insanların cinsel döngülerdeki;ifrat, tefrit, iştahlandırıcı, imrendirici, tahrik edici, özendirici hatta tiksindirici başıboş vahşetini ve sosyal tufanını düşünün.

C-Erkeklerde ve bayanlarda karşı cins(insanda) arzu ve dürtüleri evcil hayvanlardaki gibi yarı serbest olursa ne olur?

D-Erkeklerde ve bayanlarda karşı cins(insanda) arzu ve dürtüleri doğal hayvanlardaki gibi tamamen serbest olursa ne olur?

İpucu;çıplaklar kampındaki doğal cinsel döngüleri düşünün

E-Erkeklerde ve bayanlarda karşı cins(insanda) arzu ve dürtüleri damızlık hayvanlardaki gibi tamamen kontrol altına alınsa ne olur?

İpucu:Doğu Asya’daki keşişlerde ve ruhbanlardaki cinsel hayat döngülerini düşünün.

F-Bu günkü demokrasinin beşiği ülkelerinde ve ülkemizde verilen eğitim A-B-C-D-E şıklarının hangi konumlarının kombinezonlarında cinsel eğitime sahip insan yetiştirilmektedir?

İpucu:Karşı cinsi ben size sevdirdim (ayet var). Cinsel eğitimde İslami kuralların tarihsel bakış açısında (İslami kuralları eğitim sisteminde uygulayan tarihi devletler) insanların fıtratlarına yaklaşım ve ifrat tefrit nefislere icabet ve çözümleri diğer gayrı İslami devletlerle (Roma İmparatorluğu, Bizans,..vb) karşılaştırınız.Bu cinsel açlık ve keşmekeşlik curcunasına çözümler önerin.


C.1.A)
Karşı cinse duyulan istek ve arzu imtihan gereğidir. Eğer öldürürse imtihan sırrı ortadan kalkar. İnsanlar da melekler gibi olur.

  B)İnsanlarda karşı cins istek ve arzusu sürekli tahrik edilirse toplumsal ahlaksızlık boy gösterir. Nikâh yolu kapanır. Fuhşiyat çoğalır.   
C)
Eğer bu istek ve arzu yarı serbest olursa sıratı müstakim üzere hayat geçirilmiş olur. Tam serbest olmadığı için azgınlıkların önüne geçilmiş olur. Tamamen öldürülmediği içinde ruhen ve kalben terakki etmenin önü açık olur.

  D)Doğal hayvanlardaki gibi tamamen serbest olursa insan insanlığından çıkar. İnsan görünümlü hayvan olur.

  E)Damızlık hayvandaki tamamen kontrol altına alırsa insan terakki edemez. Manen sabit bir rakamda kalır. Oysa imanda zerreden, şemse kadar dereceler vardır

  F)Ülkemizdeki eğitimde bu istek ve arzular tahrik ediliyor. Çözüm olarak İslami Cumhuriyet ve Demokrasiyi tasfiye ediyorum. Salih ARSLAN

 

C.1 -A.) Arzu ve dürtülerin öldürülmesi demek insan soyunun giderek azalması demek, çünkü insan artık evlenmek istemez Erdal SALDUZ 

       B.) Sürekli uyarılması toplumda ahlaksızlığın çıkmasına neden olur, buda toplumun bozulmasına neden olur Erdal SALDUZ 

       C.) İnsan kendi kendini kontrol etmeli, başkası tarafından kontrol edilmemeli. Bunu da nefsini terbiye ederek yapabilir. Erdal SALDUZ 

        D.) Arzu ve dürtülerin serbest olması demek toplumdaki namusun ortadan kalkması demek  Erdal SALDUZ   

        E.) Eğer kendisi kontrol altına alamıyorsa başkası tarafından kontrol altına alınmalıdır, ancak böyle ahlaklı bir toplum ortaya çıkar Erdal SALDUZ 

        F.) Ülkemizde C kına uyan bir yöntem var, diğer ülkelerde hem C hem de D şıkkına uyan yöntemler var.    Erdal SALDUZ 

 

C.1.  a) İnsanlar çoğalmaz.

         b) İnsanlar hayvanlaşmaya başlar.

         c) İnsanlar kendilerini nerde kontrol etmeleri gerektiğini öğrenirler.

         d) İnsanların hayvanlardan farkı kalmaz. Bu isteklerini kontrol edemezlerse insanlara özgü olan akıl nimetini de kullanamazlar.

         e) İnsanların duyguları bastırılmış olur. Bastırılan duygular sonra kötü şekillerde ortaya çıkabilir.

          f) c şıkkı gibi insan yetiştirmektir. Eş seçimi serbesttir ama mekan tamamen serbest değildir. Büşra Hafize BORA

 

C–1

A)- İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Dolayısıyla bu sıfata layık bir şekilde yaşamalıdır. Cinsel arzuların doruğa çıkarılıp, cinsel istismarın yapılması doğru değildir. Bu arzuların tamamen öldürülmesi ise, yine tabiatın ve insanın fıtratına aykırıdır. Her şeyde olduğu gibi bunda da belli bir ölçüt gereklidir.

B)-İnsanda cinsel dürtüler sürekli uyarılırsa, toplumda sapkınlıklar ve ahlaksızlık oranı artar.                                                                                                                                            
C)-İnsandaki cinsel dürtüler evcil hayvanlardakinden çok farklıdır. Çünkü insan akıl ve ahlak sahibi bir varlıktır. Nasıl güdülenmesi gerektiğini kendisi ayarlamalıdır.

D)-İnsanlardaki cinsel dürtülerin tamamen serbest olması diye bir durum söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir şey insan fıtratına aykırıdır.

E)-Bu tür bir uygulama baskıcı olur. Zira bu durumu önlemek için yapılan uygulamalar birçok sorunu ortaya çıkarabilir. Bastırılmış güdüler daha sonra daha şiddetli ortay çıkabilir.

F)-Bu ülkelerde cinsel dürtüler sürekli uyarılmakta, bu yönde aşırı bir popülerizm oluşmaktadır. Bireyler özgürlük adı altında birçok fantezisini toplumsal normları hiçe sayarak uygulamaktadır. (Ali AYDIN)

 

C.1.  A)Tamamen öldürülürse karşı cinse istek o kadar artar ve bu durum toplumda istenilmeyen ahlaki sorunlara yol açar.

B) Toplumumuzdaki değer yargılarının hiçbir önemi ve geçerliliği kalmaz.

C) Katılıyorum.olması gerekenin bu görüş olduğunu savunuyorum.

D) İşte o zaman gerçekten birer hayvandan farkımız kalmaz.Yaşayışımız insani değerleri geri plana atmış olur.

E) Baskıcı bir durum oluşabilir;ama tamamen serbest olmasından çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.

F) A seçeneğindeki gibi olduğunu düşünüyorum.Aslında geliştirilmesi gerekiyor. Ebru YOLCU

C1:A. İnsanlık son bulur. Çünkü karşı cins arzu ve dürtüleri yok edilirse çiftleşme organımızın ne işe yaradığını bilemeyiz.

 

 C1:B. herhalde yine insanlık son bulurdu. Çünkü insanı insan yapan aklıdır; düşünmesidir. İnsanlar şu haliyle bile kendini zor zapt ediyor. Bir de dürtüleri sürekli uyarılırsa çiftleşmeden başka bir şey düşünemez ve başka bir şey ile ilgilenemez.

C. Yarı serbestlik derken benim anladığım; belirli dönemlerde kim kime denk gelirse onunla çiftleşir. Eğer anlatılmak istenen bu ise ahlak diye bir şey kalmaz. Fakat nüfusta düzenli bir artış olur.

D. Ahlak taban, nüfus tavan yapar.

 E. Arzu ve dürtülerine yenik düşen insanlar için hayat çekilmez olurdu. Fakat arzu ve dürtülerini kontrol altında tutabilen insanlar için hayat olağan şekilde devam ederdi.

F. Demokrasi; özgürlük, serbestlik anlamına geliyor. Ve bahsedilen ülkelerde D şıkkına yakın cinsel eğitime sahip insanlar yetiştiriliyor. Gayri İslami devletlerin bu konu hakkında nasıl bir yol izlediklerini bilmedim için bir karşılaştırma yapamayacağım. Çözüme gelirsek bu konu hakkında çok kafa yordum. Fakat bir çözüm bulmuş değilim. İnşallah arkadaşların cevaplarından yararlanacağım. Ferdi KODAŞ

 

C.1:A Allah insanları dişi ve erkek yaratmış ki birbirini tamamlasın. Bu arzu ve istek söndürülürse o yaratılış farkının gayesine ulaşılmamış olur

      B Her insanda ar damarı vardır ki bunun manen kopması ahlaksızlığı topluma getirir böyle bir durumda toplumda namus diye bir kavram ortadan kalkar

      C İnsan cinsel arzu ve isteklerini çoğu zaman tabi ki gerçekten isterse kontrol atına alabilir. Yani bir sorun teşkil etmez

      D Her yerde her an o dürtüye uymakta insan kişiliğini kaybettirir.

      E Her zaman insanlar arasında bastırılmış duyguları olan kişilerden korkulur. Çünkü böyle insanlar bir açıldılar mı Allah muhafaza önlerine geçilmez.

      F Bunların uygulama yerleri farklılık gösterebilir. Örneğin İslam kurallarının tam uygulamasından C bazı Hıristiyan Din adamları E’ yi Türkiye’de de bence bütün şıklar mevcuttur. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.1.A-Bu dürtüler güdükleştirilirse insanlar cinsel arzularını kontrol edemez hale gelir.Aksi durumda ise;hem cinse ilgi artar ve karşı cinse olan yaklaşım ortadan kalkar.  

       B-İnsanlar normal yaşama uygun bir şekilde yaşayamazlar.Hayat sadece cinsellikten ibaret olur.

       C-Cinsel yaşamda  özgür bir irade oluşmaz.Kısıtlamalar meydana gelir

       D-Aşırı bir serbestlik oluşur.Ahlaki açıdandı oluşacak olan olumsuzluklar insan yaşamının kontrolünü bozar.

       E-Kadınlar açısından hoş bir durum oluşmaz.Kadının sadece doğurganlık özelliği kullanılmış olur.

       F- Ülkemizin ve dünyanın her yerinde tek bir kurala bağlı kalınmamaktadır.Kendi ülkemizde bile bir tarafta kadınlar damızlık olarak kullanılırken bir taraf tanda başı boş serbestlik yaşanmaktadır.Elbette mantıklı bir cinsel hayat örneklerinde rastlaya biliriz.   Pelin GÜMÜŞ

 

C:1.A)Erkek ve hayvanlarda karşı  cins arzu ve dürtüleri güdükleştirilip tamamen öldürülürse, insanların birbirlerine karşı arzu ve dürtüleri hayvanlarınkinden farkı kalmaz. Dolayısıyla erkek ve bayanlar arasında ne aşk ne de evlenme hissi olur. Yusuf ACAR                                                          

 

C:1.B)Erkek ve kadında azami derecede etkin hale getirilen cinsel arzu,toplumda büyük bir cinsel yozlaşmaya yol açar.bu tiksindirici manzara karşısında insan ne yapacağını bilmez. Çünkü insanın nefsi öyle bir şeydir ki cinsel arzuya yönelikse bunun meydana geldiği toplum her yönden çökmeye mahkumdur.YUSUF ACAR         

 

C:1.C)Erkek ve bayanlarda karşı cins arzu ve dürtüleri evcil hayvanlardaki gibi yarı serbest olursa, o aman insanda cinse karşı arzu ve dürtüleri yok olur. Yani düşünce bazında birbirlerine karşı hiçbir aşk duymazlar. Sadece çocukları dünyaya getirmek için çiftleşirler.Yusuf ACAR

 

C:1.D)İnsanda karşı cins arzu ve dürtüleri doğal hayvanlardaki gibi tamamen serbest olursa, insanlık toplumunda bir kaos yaşanır diyebiliriz. İnsanda cinsellik hazzı uyandığında isteğini yerine getirmek için bulduğu her insana cinsel yoldan yaklaşmaya çalışır ve toplum anne babası belli olmayan çocuklarla dolup taşar.  Yusuf ACAR

 

C:1.E.)Bu durumda kontrol altına alınan kişiler karlı çıkar.ayrıca tecavüz veya taciz dediğimiz olgular ortadan kalkar. Kontrol mekanizması yöneten olur.  Yusuf ACAR

 

C:1.F)Günümüz eğitim sisteminde cinsellik yok denecek düzeydedir. Yusuf ACAR

 

C:1) A) İnsan neslinin devamlılığı sağlanamaz.  İlyas SÜNMEZ

      B) İnsanların çalışma alanı azalır ve ülkenin ekonomik durumu kötüye gider. Bazen de cinsel saldırıların ve taciz vakalarının artmasına neden olabilir.  İlyas SÜNMEZ

      C) Özel hayat diye bir kavram ortadan kalkmış olur. İnsani bir yaşamdan hayvani bir yaşama doğru bir döngü meydana gelir.  İlyas SÜNMEZ

       D) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği olan aklın yitirildiği ve aklıyla düşünmeyi bırakıp başka bir yeriyle düşünmeye başlayan bir nesil ortaya çıkar. İlyas SÜNMEZ

      E) İnsanlar arasında yaşam farkı kalmaz. İlyas SÜNMEZ

 

C1)A;bu dürtüler kadın ve erkekte öldürülse kadın ve erkek arasındaki cinsel temas yok olur ve insani üreme durur.Şükran GÜR

B;Kontrolsüz ve sapkın ilişkiler ortaya çıkar.

C;Ahlaki çöküntü olur.

D;Şuan ki bütün toplumsal değerler yok olur.

E;İnsana verilen cinsellik nimeti elinden alındığı için psikolojik çöküntü olur.

F;Herkesin helali  helaline olduğu bir cinsel eğitim


C:1.A)  insan yapısı gereği kendi neslini devam ettirme eğilimindedir. Dolaysıyla neslin devam edilmesi söz konusu olmaz. Gün olur. İnsanlığın sonu gelir. 

  B)İnsanlarda karşı cins istek ve arzusu sürekli tahrik edilirse toplumsal ahlaksızlık boy gösterir. Nikâh yolu kapanır. Fuhşiyat çoğalır.

C)Eğer bu istek ve arzu yarı serbest olursa sıratı müstakim üzere hayat geçirilmiş olur. Tam serbest olmadığı için azgınlıkların önüne geçilmiş olur. Tamamen öldürülmediği içinde ruhen ve kalben terakki etmenin önü açık olur. Sevda MUTLU

 D)Doğal hayvanlardaki gibi tamamen serbest olursa insan insanlığından çıkar. İnsan görünümlü hayvan olur.E)İnsana verilen cinsellik nimeti elinden alındığı için psikolojik çöküntü olur.

F)Herkesin helali  helaline olduğu bir cinsel eğitim.sevda MUTLU

 

   C.1.A.  İnsan doğası itibariyle karşı cinse arzu duyan ve dürtüleşen bir  varlıktır.Bu arzu ve dürtüleri yok eden insan bastırılmış duyguların esiri olur.Bu   duyguların bir yerde patlayacağını düşünüyorum.Gerçekten arzuları   körükleştirmek zordur.

  C.1.B.   Karşı cinse duyulan istek ve dürtüler sınırlı olmazsa yani fazla olursa insan Hayvanlaşır.İnsanın sosyal hayatını zedeler.

   C. Düzensizlik olur.Din ve insan hakları çiğnenir.

   D. Namus diye bir şey olmaz.İsteyen istediğiyle cinsel ilişkiye girer veya onu    buna zorlar.Tam anlamıyla hayvanlaşma başlar.

   E. Belli bir düzen olur.isteyen istediğiyle değil,olması gerekenle ilişkiye girer.
   F. Belli bir düzen olması içindir. Mehmet SARİBATUR


 C.1-A
. İnsanlığın devamı olmaz yok oluşa gidilir.

      B. Sapıklık artar ahlaksızlık diz boyu olur.

      C. İnsanlar yarı hayvanlaşır

      D. İnsanlar tamamen hayvanlaşır doğan çocuğun babası belli olmaz.

      E. Fıtri ihtiyaç zedelenir

      F. Ülkemizin cinsel eğitimini tasvip etmiyorum. Cinsel mutlaka olmalı ama karma ortamda değil. Bu eğitimle cinsel olgular belli bir denge üzerinde olmuş olur ve böylece ifrada kaçmamış olur. Cevdet ÇAKAR                  

C.1.A.Düzen bozulur. İnsanlığın sonu gelebilir.

B.Yine düzen bozulur. Bu seferde yaşanacak durumdan çıkar. İnsanlar rahat dışarı çıkamaz

C.Soruda geçtiği gibi evcil hayvandan farkımız kalmaz. Mart ayını sabırsızlıkla bekleriz.

D.Kim kime dum Duma olur. Kimin çocuğu kimden belli olmaz. Namus ar kalmaz.

E.Boynumuza bir ipin bağlanıp gezdirilmeyi bekleriz.

F.Bekarken E şıkkındaki gibi elimiz kolumuz bağlı bekleriz.Evlendikten sonrada C şıkkındaki gibi geri serbest bırakılır. M. Ercan KARA

C1)A;Dürtülerin aşırı güdüleştirilmesi veya bu dürtülerin tamamen bastırılması insanın fıtratına aykırıdır.

B;karşı cinse aşırı arzular sapkınlığa götürürken tamamen bastırılması neslin devam etmesini engeller bu nedenle ifratı da tefriti de insanın biyolojik ve psikolojik dengesini bozar.

C;insan fıtraten hür yaratıldığı için tahakkümü(baskı) kaldıramaz ama kuralsızlıkta vahşete yol açar.

D;insanlarda bulunan aile ,akrabalık,namus gibi kavramlar işlevini yitirir. E;bu da insanların psikolojik,düşünsel,duygusal yapısını bozar.

F;İslam hayatın her alanında olduğu gibi cinselliktede ifrat ve tefriti yasaklamış vasat(orta)olanı emretmiştir. Ubeydullah ERTAŞ

 

  C.1. A) İnsanların soyu körelecek dereceye gelir.

          B) Ahlaksızlık had safhaya ulaşır ve artık sokak ortasında bile iğrenç görüntüler ortaya çıkar.

          C) Belli bir süreden sonra toplum tarafından normal karşılanır.

          D) Doğal hayvanlarda amca, hala kavramları olmadığından toplum içinde sürekli çatışma olurdu.

          E) Güzel olurdu.

          F) D’ de. Cinsel hayat ve yaşamla ilgili herhangi bir bilgi verilmeden bilinçsiz şekilde yetiştiriliyoruz. Sema YILDIRIM

C.1.A- Döllenme öldürülüp, neslin devamı kesilir.
B-Bu sefer insanların aklı, fikri, zikri cinsel istekle doldurulur ve hayat felç olur

C-Yarı serbest olmasında hiçbir mahsur yoktur
D
-Tamamen doğal olması iştah bulandırır, insanın kendisine ait hiçbir şeyi kalmaz
E-Tamamen kontrol altına alınması insan denen kavramın yada yaratığın öldürülmesi
anlamına gelir
F-Hiçbir yerinde bu tür eğitimler verilmemektedir daha doğrusu bu eğitimi verdirtecek aklıselim akıllı insan yoktur ülkemizde. Bence bu eğitimlerden birisi olmazsa bile cinsel yaşamdan bahseden bir eğitim olmalıdır. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 1.A) Eğitimle insan eğitilir.İnsanın cinsel güdülerini kontrol edilmesine  yardımcı olur.Ancak tamamen cinsel güdüler öldürülürse insanlığın sonu gelir.Yani dünya nüfusu azalır.yaşlılık oranı artar.

B) O zaman dünya vahşetleşir.Dünya da karmaşalar olur.Olmadık  hastalıklar oluşur.

C) Dünya  bilindik yolu izler.

D) Hayvanlar da olduğu gibi insanlarda da bir denge olur .

E) Dünya eşcinsel insan sayısı artar.Bide nüfus sayısı azalır .

F) Bizim ülkemiz de eğitim de cinsel öğretiler üzerin de durulmuyor.Yani cinsel güdülerin nasıl kontrol edeceğini birey bilmez. Mehmet Tahir ELGÜN           

 

C.1:A- İnsan soyunun devamlılığı sağlanamaz.

C.1:B- İnsanlar başka işlere yoğunlaşamayıp iş verimi düşer. Bazen de cinsel saldırıların ve taciz vakalarının artmasına neden olabilir.

C.1:C- Şu an olduğu gibi insanlar orda burada sevişir duruma gelir.

C.1:D- İnsanların cinsel yönlerden hayvanlardan bir farkları kalmaz.

C.1:E- İnsanlar kontrol edilemez duruma gelip cinsel saldırılara girişirler. Serdar AKTAŞ

 

C.1:F- İnsanların ne çok serbest olması, ne de çok baskı altında olması gerekir. İnsanların doğru yolu bulmaları için de cinsel eğitim ve ahlak derslerine tabi olmaları gerekir. Ser

C.1:A- Kızlar erkeklerin, erkekler de kızların gözünde birer hemcins özellikleri taşımış olur. Ayrıca bu durum insan nüfus artış hızının azalmasına da sebep olabilir
C.1:B- Kontrol edilemeyen insan nüfusunun yanında toplum ahlakına uymayan hayatlar sergilenir. C.1:C- Özel hayat diye adlandırdığımız kişilerin cinsel hayatları yavaş yavaş sokaklarda, kalabalık alanlarda yaşanması uygun olmayan yerlerde yaşanmaya başlar.
 C.1:D- İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği olan aklın kullanım dışı olduğu görülür ve insanlar hayvani özellikler kazanmaya başlar.
C.1:E- İnsanlar istedikleri şekilde bazı şeyleri yaşayamaz olur.

C.1:F- Ülkemizde ülkemizde cinsel eğitimle insan yetiştirilmemektedir. Serpil ARİCİ

 

C.1:A- Duygudan körelmiş bir toplum olur. 

C.1:B- Toplumsal ahlak çöker.( ayrıca nüfus patlaması olur.)

C.1:C- Duyguları köreltilmiş bir şekilde sadece doğurganlığa yönelinir.

C.1:D- Özel yaşamda gizlilik ortadan kalkar.

C.1:E- İnsan bir parçası eksik bir şekilde yaşamını sürdürür. Ama enerjisini başka amaçlara yönlendirebilirse üst insan seviyesine ulaşabilir.

C.1:F- B,C,D şıklarında verilenlere dayalı eğitim yapılmaktadır. Seyfettin SEYHAN

 

C.1.A. İnsanların arzu ve dürtüleri yok edilmesi insan fıtratına aykırıdır. Doğanın dengesi bozulur neslin devamı için sakıncalıdır.

      B. Karşı cins arzu ve dürtülerine sürekli uyarmak veya tahrik etmek bir toplumsal felaketi doğurur. Edep,ahlak ve insan ilişkilerini zedeler. İnsanlarda kontrolsüz davranışlara sebep olur. Cinsel sapkınlığa sebep olur.

      C. İnsanları hayvanlar gibi kontrol etmek insan doğasına uygun değildir. Belki sosyal tahribatı azaltabilir.

      D. İnsanların ahlakını bozar insanların ve hayvanların yaradılış özelliği aynı değildir. İnsanların hayvanlaştırılmaya çalışılması doğru değildir.

      E.Bazı cinsel sapıklıkları önlemek için uygulanabilir.

      F. İslam dinini zorlaştırarak baskıya dönüştüren bir anlayışa sahip devletler cinsel eğitimi doru veremez. Gayrı İslami devletlerde olduğu gibi sınırsız,ölçüsüz verilen cinsel eğitim doğru değildir. Dini iyi anlamak,kuralları doğru öğrenmekle iyi bir eğitim verilebilir. Fatma ALTUN

 

C.1

A-Bu duyguların güdüleştirilmesi;kontrolsüz cinsel arzu ve dürtülerin varlığına sebebiyet vererek uygunsuz ve tamamen ahlak dışı ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olurdu.Aynı zamanda zulüm ve (dolaylı olarak)kontrolsüz güç kullanımı nedeniyle toplumsal kargaşaların yaşanması kaçınılmaz olurdu.Eğer bu duygular tamamen ortadan kaldırılsaydı;o zaman insanın bu duygularını tatmini dolayısıyla türün devamlılığı tehlikeye girer (en azından cahil kesimler için bu geçerli olurdu) veya belki de tamamen yok olurdu.Bunun da aksi düşünülürse en azından daha düzenli bir insan topluluğunun oluşması da beklenmezdi sanırım. Murat YILANLI

 

B-İnsanda karşı cins arzu ve dürtüler tahrik ve sürekli uyarılırsa;insanlar arasında ahlak ve vicdan denilen olgular ortadan kalkar ve insanı insan yapan asli değer yargılardan yoksun ,kaba bir tabirle,bir hayvan topluluğu meydana gelirdi.(beklide ahlaki bir kaos yaşanırdı)
C-
Zaten öyle sayılır.Ama insanda aynı zamanda ahlak ve irade unsurları da var olduğu,için bu duyguların tatmini da kontrollü ve değer yargılara uygun olmaktadır.
D-
hayvanların şimdiki durumlarından çok da farklı bir tablo ortaya çıkmazdı.

E- düzensiz ve dengesiz nüfus devamlılığı bas gösterirdi.

F-Ülkemizde İslam dinini benimseyen veya haberdar olan her birey bu duyguların bir amaç değil,araç olduğunun bilinci içerisindedir.Bu amaçla cinselliğin bir zorunluluk değil bir gereklilik (türün devamlılığı vs.) olduğu anlaşılır.Ülkemizde bu yargıların uygulaması veya düzeyi İslami bilinçle doğru orantılı olarak düşünülebilir. Murat YILANLI

 

C.1-

A-Erkek ve bayanlarda karşı cins arzu ve dürtüler tamamen öldürülürse erkek ve bayan arasında fark kalmaz.

B-Arzu ve dürtülerin sürekli tahrik ve uyarılması toplumun ahlaki olarak çökmesine neden olur.

C-Bana göre sahip olmamız gereken örnek toplum böyle olmalıdır.

D-Toplumun sahip olduğu ahlaki değerlerden söz edilemez ve o toplum da yaşanılmaz hale gelir

E-Arzu ve dürtülerin tamamen kontrol altına alınması yanlıştır.Çünkü neslin devamı için karşı cinse karşı arzu ve dürtülerin olması gerekir.

F-Bana göre bugünkü yaşamda yetiştirdiğimiz insan C şıkkında belirtildiği gibi arzu ve dürtüleri yarı serbest olan insan tipidir. Kemal ASLAN

 

C.1.A.insanda karşı cinse karşı olan arzusu güdüleştirilse azgınlaşır ve karşısına çıkan herkese saldırır; öldürülse karşı cinsle birleşme olmaz dolaysıyla neslin devamı sağlanmaz.

B.arzu ve istek sürekli uyarılsa bir süreliğine azgınlık devresi geçirir ve çok yanlış işler yapar daha sonrada bıkkınlık gelir ve bu isteği körelmeye yüz tutar.

C.yarı serbestlik halinde de insanlar ters işlere sapabilir.

D. yarı serbestlik halinde mahremlikten zerre kalmaz. Nesiller birbirlerine karışır

E.özgür iradeden söz edilemez olur. İnsanlar, ipleri birbirlerinin bulunan hayvanların şeklini alırlar.

F.ülkeden ülkeye değişir. İslam ile şereflenmemiş ülkelerde bir başıboşluk bir nefse emarelik halinde seyrederek; İslam ile şereflenmiş ülkelerde ise ilahın emir yasaklarını göz önünde bulundurma ve aklı nefse hâkim kılma şeklinde bir yaşayış sergilenmektedir. Ülkemizde İslamiyet yaşama ve yaşamama arasında bir yerde bulunmaktadır.

                                                                                                                   Mehmet Rauf ORHAN

C:1.A)  insan yapısı gereği kendi neslini devam ettirme eğilimindedir. Dolaysıyla neslin devam edilmesi söz konusu olmaz. Gün olur. İnsanlığın sonu gelir. 

C:1.B)  Aşırı saldırganlık azgınlık söz konusu olur. Toplumsal normlar diye bir şey kalmayacağından ötürü belli bir düzen içindeki topluluklardan da söz edilemeyecektir. Her şeyin azı da çoğu da zararlıdır…

C:1.C) Tam olarak bir düzen kurulmayacaktır. Çünkü insanlar hep bir kaygı ve bir endişe içerisinde yaşayacaklardır.

C:1.D)  Ahlaki düzen diye bir şey kalmaz. Burada daha da önemli olan şey ise şudur aklın düşüncenin önüne cinsel dürtüler öne çıkar ki bu da insanı insan olmaktan çıkarır. 

C:1.E)  Bu durumda cinsi duygular bastırılıp bilinçaltına atılacağından psikolojik bunalımlar söz konusu olabilir. Bir yerde bu kendini su yüzüne çıkarır ve asıl kargaşa o vakit başlar

C:1.F)   Daha çok C şıkkına göre eğitim verilmektedir. Çünkü bazı uygulamalar bunu destekleyici niteliktedir. Örneğin nüfusu kontrol altına alma gibi yâda dini bilgiler verilerek insanları inançlarını güçlendirmek gibi.   Kerim DURMAZ                                              

 

C.1:

            A )  Başka bir tatmin aracı veya bedeni bulmak için arayış içine girebilir. Yada cinsel arzu dürtülerini bastırarak kendini farklı alanda geliştirme yoluna başvurur.

            B ) Başka alanlara yönelemez. Bütün enerjisini cinsel dürtü ve arzularına vurur.

            C ) Cinsel hayatta tutarlılık ve seçimlilik olur.

            D ) Sağlam bir aile ve toplum yapısı olmaz. Aile diye bir kurum kalmaz. Ahlaki bir gerileme yaşanır.

            E ) Fiziksel veya ruhsal özellikleri baskın olmayan bireyler cinsel hayattan uzak tutulurlar. Bu da sağlıksız bir cinsel yaratabilir.

F ) Demokrasinin beşiği olan ülkelerde cinsellik zevk için amaç iken ülkemizde çocuk sahibi olmak için araçtır. Çünkü ülkemiz İslami değerlere bağlı bir yapıdadır.  Serkan İNAN

 

 

C.1 A) Karşı cins arzu ve dürtüleri insanda fıtridir.Bu dürtülerin öldürülmesi fıtrata aykırı olduğundan doğal dengenin bozulmasına yol açar.Ayrıca nesillerin devamı da sağlanamamış olur.

.      B) Karşı cins arzu ve dürtülerinin sürekli tahrik edilmesi ve uyarılması toplumsal sapıklığa ve karışıklığa yol açar.Toplumda insanlar arası ilişkiler çarpıklaşır ve nesiller arası karışıklık meydana gelir.

 

       C) İnsanları evcil hayvanlar gibi kontrol etmek mümkün değildir.Fakat bu kontrol sağlandığı takdirde toplumsal karışıklık biraz daha kontrol edilebilir düzeyde olur.

       D) Bu dürtülerin tamamen serbest olması hali de nesillerin karışması sonucunu doğurur.

       E) İnsandaki karşı cinse olan arzu ve dürtüler damızlık hayvanlardaki gibi tamamen kontrol altına alınsa yine fıtrata aykırı bir durum ortaya çıkacağından kişilerde farklı duyguların ön plana çıkması(şiddet,psikolojik sorunlar vb.) gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

       F) Dini değerler ölçüsünde cinsel eğitimin verildiği toplumlarda büyük ölçüde toplumsal ilişkiler kontrollü ve seviyeli hale getirilmiştir.Fakat dini değerlerin göz önünde bulundurulmadığı toplumlarda toplumsal sapıklık sürmektedir.  Gülsüm GÜLTEKİN

 

C1) A.Neslin devamı olmaz

       B.Sürekli cinsellikle ilgili konular özerinde düşünürler. Akıl kalbi tarafa fazla çalışmaz.

       C.Yarı serbest olursa arzu ve dürtüler öncekine nazaran daha kuvvetli olur.

       D.Hayvanlarda olduğu gibi zamanı geldiğinde o arzu çalışır. Ondan sonra bir şey hissetmez.

       E.Kontrol altına alınması insanın duygu ve düşüncelerinde öldürme anlamına gelir.

       F.Hiç biri uygulanamıyor bence cinsellikle ilgili eğitimle verilmelidir. Böylece daha bilinçli cinsel duygularını basan fertler yetişir. (Mehmet ULUS)

 

(C.1) A) İnsanoğlu; - İster kadın olsun ister olsun – çok hassas olduğundan yani her şeyden çabuk etkilendiğinden dolayı karşı cinsle ilgili konularda çok üzerine düşülmelidir. Orta yol seçilmelidir. Çünkü bir insana bu konutlar sürekli anlatıldığı zaman artık o insanı tutmak, ona engel olmak çok zordur. Ve o insanın kendisi bile vazgeçmek istese dahi kendini tetikleyemez artık. Bir de bunun tam tersi de var; o insandaki bu düşünceleri bastırmak, öldürmek de doğru değildir tabi; çünkü her insan sevmek, sevilmek ve ilerde evlenip bir yuva sahibi olmak ister. Ama o insandaki bu düşünceler yok edilirse – ki bu bence haksızlık ve bencilliktir – onun hayatından bir şeyler çalınmış olur. O yüzden orta yol bulup her şey dengeli biçimde anlatılmalıdır.

B) Bu konuda saf ve temiz kalpli insanların haklarına girildiğini düşünüyorum. Mesela çoğu insan olu – orta yapmış olduğu akla mantığa sığmayan ahlaksızca davranışlar. Bunlar gerçekten saf düşünceleri insanları cinsellik yönünden tahrik eden ve çoğu şeyden soğutan hareketlerdir.

C) Gerek tv’den gerekse insanın bulunduğu bazı ortamlarda karşı karşıya kaldığı bazı şeylerden dolayı insanın içinde hafiften bazı fırtınalar kopabiliyor. Bunlar normaldir ama önemli olan insanın nefsine hakim olabilmesi ve kendini tetikleyebilmesidir. Bunu yaptığı zaman hasar görmeden hayatına devam edebilir.

D) İnsan beşer, şaşardır. O yüzden insanı başıboş bırakılırsa tahmin edilemeyecek sonuçlar çıkabilir ortaya. O tür insanlarda haya, utanma adına hiçbir şey kalmaz. Ve toplumu da kötü bir sona itebilirler.

E) Tamamen kontrol altına alındığı zaman, kişilerde doyurulmamış duyguların ortaya bir saldırganlık ortaya çıkar. Bura bastırılmış duygular neden olur.

            F) C şıkkındaki gibi bir sitem vardır. Ayfer GÜRBÜZ

 

1-)   A-) İnsanda karşı cins ve arzular güdükleştirilirse insanların sosyal anlamda edep ve haya duygusu daha güzel yaşanır. Bu zamandaki gibi bir sosyal hayasızlık ve cinsel hayatın aleni bir

şekilde yaşanması sağlanır. Eğer öldürülürse cinsel hayat biter.

      B-) Cinsel hayat toplumsal ve dinsel konular dahilinde yaşanmayıp insanların önem verdiği namus mefhumu ortadan kalkar.

       C-) İnsan hayatında ne tam bir ( cinsel anlamda ) gizlilik ve haya olur nede tam bir ( sosyal anlamda )cinsel yozlaşma olur.

       D-) Tamamen serbest olursa namus mefhumu ortadan kalkar. Aile ve toplum hayatından ( cinsel anlamda ) bahsedilemez.

       E-) İnsanlar cinsel hayatlarını, inançlarını sömürerek arsız bir şekilde yaşamaya devam eder.

       F-) Osmanlı devletinin dini İslam’dır ve İslam’ın bu konuya bakış açısına göre cinsel hayat toplumda, cinsel kurallarına göre yaşanabilmiş ve cinsel hayat yozlaşmamıştır. Gayri Müslim devletlerindeyse cinsel hayat insanların aşırı istek ve arzuları neticesinde yozlaşmamıştır. Bu cinsel açlık keşmekeşlik curcunası ise ancak İslam hukuku kuralları ve ekolu ile çözüme kavuşturulabilir. Metin ERGÜL