Bluetooth ile çalışmak
Kablosuz
gelecek
Aygıtlarınız zincirlerinden kurtuluyor artık! Bluetooth teknolojisi PC'lere,yazıcılara, PDA'lara ve diğer donanımlara kablosuz özgürlük vaat ediyor. CHIP size bu bileşenleri nasıl kurup konfigüre edeceğinizi gösteriyor. Ve olur da kablosuz bağlantınız işlemezse, sorun giderme kısmımız emrinize amade.
UTLU YILLAR! BLUETOOTH (BT) beşinci doğum gününü kısa bir süre önce kutladı. Çok değil, daha yalnızca beş yıl önce hayata gözlerini açan harika çocuk Mavidiş'e büyük umutlar bağlanmıştı. Bu teknolo­ji, internette sörf yapmaktan tutun da veri takası, yazıcılar ve daha nice konuda kablosuz gelecekle eşanlamlıydı. Her şey kablosuz bağlantı ile haberleşecekti. Da­hası, Bluetooth'un gösterdiği gelişme şa­şaalıydı da: Dizüstü bilgisayar, PC, cep telefonu ve PDA üreticileri, aygıtlarını BT ile donatmaya giriştiler. Her şey mü­kemmel görünüyordu, ne var ki hiç kim­se aygıtların bir arada işleyip işlemediği­ni göz önünde bulundurmamıştı. Ger­çekten de Bluetooth hala çocukluk has­talıklarından mustarip. Veri alışverişi
CHİP EYLÜL 2003
çoktandır sorunsuzca işlemiyor. Eksik sürücüler, uyumsuz donanım ve yetersiz erişim mesafesi gibi sorunlar, sözde her­kese hitap edecek olan bu standardı, profesyoneller için bile kılı kırk yarmayı gerektirecek bir oyuncağa dönüştürmüş bulunuyor. Ancak artık korkmanız ge­reksiz. Size, sorunlu çocuk Bluetooth'la nasıl başa çıkacağınızı gösteriyoruz. CHIP, sizlere Pairing (İngilizce pair = çift) ve Bluetooth profilleri konusunda neyin önemli olduğunu anlatıyor ve uy­gun talimatları veriyor. Kablosuz bağ­lantınızda bir sorun yaşarsanız syf. 62'de-ki sorun giderme kısmı, kablolarınıza gönül rahatlığıyla veda edebilmeniz için size yardımcı oluyor.
mak için şu yolu İzliyorsunuz: Her iki bilgisayarın Bluetooth yazılımını masa-üstünde gördüğünüz My Bluetooth Pla­ces simgesine tıklayarak çalıştırın. Sonra öteki Bluetooth aygıtlarını aramak için Entire Bluetooth Neighbourhood simge­sine çift tıklayın. Üzerine verileri aktar­mak istediğiniz aygıtın adını seçin ve or­tak kullandığınız BT klasörünü, öteki bilgisayarda hazır bulmanız için Public Folder'a. geçin. Şimdi Windows Explo-rer'ı açın ve aktarılacak verileri içeren klasöre gidin. Şimdi istediğiniz dosyayı Public Folder penceresine bırakın. Dosya aktarımını gösteren bir durum pencere­si ekrana gelecektir.
m Bluetooth ile çevirmeli ağ bağlantısı nasıl oluşturulur?
Çevirmeli ağ bağlantı servisi, bir Blueto­oth istemcisinin başka bir aygıta bağlı modemi kullanmasını olanaklı kılıyor. Kablosuz BT bağlantısı oluşturulduktan sonra istemci, modemi sanki her uygula­manın erişebildiği, bilgisayarınıza yerel olarak kurulmuş bir aygıtmışcasına kul­lanabiliyor. Ve bu şöyle işliyor: İstemcide My Bluetooth Places'e, oradan da Entire
Bluetooth Neighbourhood seçeneğine gi­din. Sağdaki pencerede farenin sağ tu-şuyla herhangi bir yere, sonra açılan me-nüden Refresh'e tıklayın. My Bluetooth Places klasörlerinin bulunduğu pencere­de, çevirmeli ağ bağlantısı servisini su­nan bilgisayarı farenin sağ tuşuyla seçin. Kullanılabilir hizmetlerin listesini gün­celleştirmek için menüden DiscoverAva-lable Services seçeneğini işaretleyin. Sonra kısayol (sağ tuş) menüsünden Di-al-up Networkingı seçin. Connect to di­yalog penceresinde kullanıcı adınızı, pa­rolanızı ve servis sağlayıcının telefon nu­marasını girin. Sonra Dial düğmesine tıklayın. Parolayı kaydetmek istiyorsa­nız, Save Password kutııcuğunu işaretle­yin. Artık İnternette sörf yapabilirsiniz. Bağlantıyı sonlandırmak için görev çu-buğundaki modem simgesine farenin sağ tuşuyla tıklayın ve kısayol menüsün­den Bağlantıyı Kes'i seçin.
Bluetooth üzerinden faks göndermek
BT üzerinden faks göndermek istiyorsa­nız, önce ilgili aygıtla bağlantı kurmak zorundasınız. Alışıldığı gibi, BT Süite
Bluetooth için yirmiden fa/la farklı uy­gulama alanı mevcut. CHIP size burada en önemlilerini tanıtıyor ve nasıl işledik­lerini gösteriyor. Dikkat, her üretici ken­di bildiğini okuyor ve Bluetooth söz ko­nusu olduğunda da durumda hiçbir de­ğişiklik yok. Bu yüzden her yazılım sürü­için açıklama yapamıyoruz. Biz bir­çok BT aygıtı ile birlikte geldiği için Widcomm yazılımını kullanmaya karar verdik. Başka bir sürüm kullanıyorsanız, adımları seçeneklerin anlamlarına göre oraya aktarmalısınız.
Bluetooth ile dosya ve klasör aktarımı
Service File Transfer, Bluetooth aygıtla­rının dosyalan başka bir PC üzerine ak­tarmasına izin veriyor. Verileri kopyala-
CHIP EYLÜL 2003
üzerinden sunucu bilgisayarı arayın ve Fax hizmetini tıklayın. Fax bağlantısı oluşturulduktan sonra fakslanacak bel­geyi açın ve Print ya da Send to Fax Reci-pient işlevini kullanın. Transfer sonlan-dırılır sonlandırılmaz faks bağlantısı Bluetooth yazılımından otomatikman ayrılacaktır.
Kişisel kullanıcı bilgilerinin değiştokuşu
"Information Synchronization" servisi, Microsoft Outlook verilerini başka bir Bluetooth aygıtına göndermek ve örne­ğin bir PDA'dan ya da dizüstü PC'den al­mak için kullanılan bir yöntem. Yazılım şu formatların transferini destekliyor: Kartvizit (VCD), takvim kayıtlan (VCS), notlar (VNT) ve haberler (VMG). Veri­leri göndermek, almak ya da değiştokuş etmek için My Bluetooth Places klasör penceresinde diğer aygıtın Inbox simge­sine tıklayıp kısayol menüsünden diledi­ğiniz işlevi (göndermek, almak, senkro-nize etmek) seçin. Böylece veri transferi otomatikman başlayacaktır.
Seri bağlantıları Bluetooth üzerinden paylaştırın
Seri bağlantılar için Bluetooth hizmeti, iki Bluetooth aygıtı arasında sanal ileti­şim noktaları üzerinden kablosuz bağ­lantı oluşturmaya olanak tanıyor. Sonra­sında bu aygıtlar arasında bir seri kablo bağlantısı varmışcasına çalışmanıza de­vam edebiliyorsunuz. Örneğin Palm Tungsten ile veri alışverişinde bulunabil-
mek için buna ihtiyacınız var, çünkü ürün yalnızca COM arabirimi üzerinden bağlantıya izin veriyor. Yukarıda anlatıl­dığı gibi, yazılımı çalıştırıp Bluetooth Se-rial Port hizmetini seçin ve takip eden diyalog penceresinde, bağlantıyı atamak istediğiniz COM bağlantısının numara­sını girin. Bu bağlantıyı kullanacak uy­gulamanın, verileri bağlantıya göndere­cek şekilde konfigüre edilmiş olması ge­reklidir.
PDA'ları Bluetooth ile kullanmak
PDA'lar PC ile veri senkronizasyonunu ActiveSync ya da HotSync programlan vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Bu işlem sı­rasında kullanıcı verileri, randevuları, telefon numaraları ya da yazılım güncel­lemeleri, masaüstü bilgisayar ile değişto­kuş edilir. Normal olarak veriler bilgisa­yara USB kablosu ü/erinden gelir. Blu­etooth ile bunu daha konforlu şekilde, kablosuz olarak sağlamak mümkün.
İki aygıt arasında bir BT bağlantısı kurmak için, farenin sağ tuşuyla görev çubuğundaki Bluetooth simgesi üzerine gelin. Şimdi kısayol menüsünden Setup l Configuration komutunu çalıştırın. Ka­yıt kartından Local Service'i seçin ve Blu­etooth Serial Port hizmeti üzerine çift tıklayın. Buradaki port bilgisini (örne­ğin COM 4) daha sonra Microsoft Acti-veSync'e ya da Palm HotSync'e girmek üzere aklınızda tutun.
MS ActiveSync örneğinde size PDA yazılımım nasıl konfigüre etmeniz ge­rektiğini gösteriyoruz. PDA'nızın senk­ronizasyon yazılımı üzerine gelin. Orada seri Bluetooth bağlantısını kullanan COM bağlantısını (bu durumda COM 4) seçin. Eğer burada yalnızca USB ara­birimini görüyorsanız, "Bluetooth so­runlarını giderme" kısmındaki ilgili ipucunu izleyin. PDA'nız bir sonraki senkronizasyonda Bluetooth üzerinden bağlanacaktır.
Bluetooth sorunlarını giderme
Bluetooth aygıtı üreticileri, ürünlerinin kurulumunun çocuk oyuncağından farksız olduğu görüşündeler. Onlara ka­lırsa sadece cihazı takıp bir iki yere tıklı­yorsunuz, o kadar. Teoride böyle dahi ol­sa, çoğu kullanıcı pratikte aksini söylü­yor. Doğru konfıgürasyonda bile aygıtlar bazen birbirleriyle konuşmayı istemi­yorlar. Şeytan çoğu zaman ayrıntılarda gizli. Ama hata bir kez bulundu mu, bir-kaç küçük numarayla üstesinden gelmek mümkün. Burada en çetin vakalar için çözümleri bulacaksınız.
Bluetooth aygıtları birbirlerini anlamıyorlar
Eğer iki Bluetooth aygıtı birbiriyle kesin­likle iletişim kurmak istemiyorsa, maale­sef her şeyi kökten halledecek olağanüs­tü bir çözüm mevcut değil. Ancak tali­matlara harfiyen uyarsanız, hatanın izini hemen bulabilirsiniz. Öncelikle, bileşen­lerin birbiriyle uyumlu olduğundan ve aynı BT profillerini kullandığından emin olmanız gerekiyor. Örneğin bir ve­ri setini cep telefonunuzdan bir yazıcıya göndermek istiyorsanız, her iki aygıtın da BBP'den (Basic Printing Profile) an­laması şart. Bu durumun söz konusu olup olmadığı, kullanım kılavuzunda belirtilmektedir. Sıklıkla ortaya çıkan di­ğer bir hata ise, kimlik denetlemesinin yokluğudur. Bluetooth aygıtları önce birbirleriyle tanıştırılmak zorunda. Blu­etooth dilinde bu işlemin adı "Pairing". Bu işlemin nasıl yapılacağını iki PC ör­neğinde widcomm yazılımıyla anlatıyo­ruz: Farenin sağ tuşuyla görev çubuğun-daki BT simgesinin üzerine basın ve ora­dan Setup l Security'yi seçin. Sol taraftan dilediğiniz, bilgisayarı işaretleyip Execute Pairing'e basın. Bluetooth Passkey kıs­mında herhangi bir parola verin. Şimdi
CHIP I EYLÜL 2003
diğer PCde üzerine tıklamanız gereken bir ipucu penceresi belirecektir. Az önce kullandığınız parolayı girin. Eğer bağ­lantı hala işlemiyorsa, bunun sebebi ay­gıtlar arası mesafenin gerekenden fazla olması olabilir. Bir güvenlik ayarı da veri aktarımını engelleyebilir. Yine farenin sağ tuşuyla BT simgesi üzerine gelin ve Setup l Configuration'ı seçin. Security Mode altından Medium seçeneğini OK ile onaylayın.
Microsoft ActiveSync, Bluetooth'tan bağlanamıyor
ActiveSync'in en yeni sürümünü www. microsoft.com/downloads adresinde bulacaksınız. Yazılımı yeni bir bilgisayar üzerinde kuracaksanız, ActiveSync yal­nızca USB sürücülerini yüklemiş olabi­lir. Ancak bununla BT vasıtasıyla veri transferi için ihtiyacınız olan bir COM Port'a geçemezsiniz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Önce 3.5 sürümünü ve daha sonra 3.7 sürümünü kurun. Böyle­ce COM erişimi için sürücüler ve ayarlar muhafaza edilmiş olacak ve yeni sürüm-
LÜTFEN CEVAP VERİN:
Fare tıklamasıyla, vericinin kapsama alanı içinde bulu­nan tüm aygıtları arayabilirsiniz.
de de kullanılabilecektir. Sonra bunları arabirim listesinden seçebilirsiniz.
Windows Bluetooth sürücülerinin üzerine yazıyor
Veri alışverişinde sorunlar yaşıyorsanız, bunun nedeni BT bileşenlerinin sürücü­lerinde yatıyor olabilir. Bunların çoğu henüz Microsoft tarafından sertifıkalan-dırılmamış olduğundan, Windows'un yedekleme sistemi üretici verilerinin üzerine yazıyor. Sürücüyü yeniden kur­mak için şu yolu izlemeniz gerekiyor: Başlat düğmesine tıklayıp Denetim Ma­sasını seçin. Önce Sistem simgesine, bir sonraki pencerede ise Donarım sekmesi­ne tıklayın. Aygıt Yöneticisi'nden Blueto-
daştırıcıları başlığı altında bulabilirsiniz. Farenin sağ tuşuyla aygıtın ismine tıkla­yın ve Özellikler'e geçin. Sürücü altından Sürücüyü Güncelleştir'i secin. Şimdi üre­ticinin sürücü CD'sini yerleştirip Ta­mam düğmesine basın. Böylelikle oriji­nal sürücü yeniden oluşturulacaktır. Bluetooth donanımları hala islemiyorsa, BT Suite'i kaldırın. Bunun için Başlat menüsünden Denetim Masası l Program Ekle veya Kaldır komutunu verin, bura­da BT yazılımım seçin ve Programdeğiş-tir-Kaldır üzerine tıklayın. Şimdi sistemi yeniden başlatmak ve Bluetooth yazılımı ile donanım bileşeninin sürücülerini ye­niden kurmak zorundasınız. Böylece so­runlar ortadan kalkmış olacaktır.
FK / Garo Antikacıoğlu, agaro@chip.com.tr
Bluetooth sayesinde PDA'ların ve dizüstü bilgisayarların bir diğer PC İle bağlantı kurmasını sağlayabilir, böylece varolan inter­net bağlantınızı paylaştırabilirsiniz. Bu workshop sayesinde ayarlarla uğraşmaksızın mevcut ağa yeni aygıtlar ekleyebilirsiniz.
Bluetooth aygıtları arasında bağlantı kurmak
Önce her iki aygıtı pair etmeli, yani bağ-lamalısınız. Bu hem güvenliği sağlar, hem de istenmeyen şahısların ağa eriş­mesini engeller. Bu sırada aygıtlar öteki BT aygıtı için erişim parolası olarak ge­çerli bir anahtarı takas ederler. Farenin sağ tuşuyla görev çubuğundaki BT sim­gesine basın ve oradan Setup Security'yİ etkinleştirin. Sol taraftan dilediğiniz ay­gıt! işaretleyip Execute Pairing komutu­nu verin. Bluetooth Passkey altında her­hangi bir parola girin. Öteki PC'ye geçin, orada üzerine tıklamak zorunda olduğu­nuz bir ipucu penceresi belirecektir. Bu­rada az önceki parolayı yeniden girin.
Şimdi hangi internet bağlantısını pay­laştıracağınızı belirteceksiniz. Bunun için Başlat menüsünden Bağlan / Tüm Bağ­lantıları Göster'i seçin ve sonra farenin sağ tuşuyla ağ bağlantınıza tıklayın. Açı­lan menüden Özellikler'i seçerek internet iletişim Kuralları (TCP/IP) üzerine çift tık­layın. Simdi Aşağıdaki İP Adresini Kullan'ı secin ve İP adresi olarak "192.168.0.1". Alt Ağ Maskesi olarak da "255.255.255.0" girin. Tamam İle onaylayın. Çelişmiş sek­mesinde, bu penceredeki her iki seçeneği de işaretleyin. Ayarları Tamam ile etkin­leştirin. Bağlantı şimdi kullanıcılara açıl­mış olacaktır.
Diğer bilgisayarın paylaşıma sunduğu İmkanlardan yararlanmak için, istemci üzerinden bir Bluetooth bağlantısı kur­mak zorundasınız. Bu, sunucudaki inter­net bağlantısı İle istemcideki erişim ara­sında arabirim olarak görev yapacaktır. Bağlantıyı oluşturmak İçin görev çubu­ğunda, saatin yanındaki Bluetooth sim­gesine farenin sağ tuşuyla tıklayın ve Services / Network Access / Find Devices komutunu çalıştırın. Sunucu bilgisayarın adı üzerine tıklayıp açılan menüden Con-nect'i seçin. Şimdi size kullanıcı adı ve parola sorulacaktır. Bu sorguda alanları bos bırakın ve Bağlan'a tıklayın.
CHIP I EYLÜL 2003