Roma Ahlakının Hazret İsa AS, Hıristiyanlığa Yaptığı Zulüm ve Hıristiyanlığın Tevhidi

 M.Ö ve M.S. Roma sınırlarında farklı dinlerin varlığı söz konusu olup bunların Hristiyanlık’ın birer rakibi olarak görüldüğü ifade edilmiştir.Bunlardan Mitraizm adı verilen bir din de vardı ve bu tanrının ismi Askerlerin tanrısı olan Mitrastı... Mitras efsanesi hristiyanlığın Hazreti İsa (AS), hakkında anlattıklarıyla büyük benzerlikler taşımaktadır. Yirmi beş aralık günü bir bakireden dünyaya gelir. Cennete çağrılmadan önce son bir yemek verilir daha sonra tekrar diriltilip Tanrının oğlu olarak dünyaya geri gönderilir. M.S 200 yılına gelindiğinde Mitras’a inanların sayısı Hazreti İsa’ya (AS), inananların sayısından bir hayli fazla olduğu belirtilir. Mitraizmin sadece erkekleri kabul etmesi de çöküşünün en önemli nedeni olmuştur. Mitraizm doruk noktasına ulaşmışken daha davetkar başka bir din güç kazanmış olmaktadır. Tanrının kutsal annesinin korumasını teklif ediyordu ve bu Meryem Ana değildi, Tanrının kralı Osilius’un karısı İsis’tir. M.Ö 30 yılında Mısır Roma’nın bir parçası haline geldiğinde İsis dini oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. M.S 40 yılına gelindiğinde Roma İmparatoru İsis için bir tapınak inşa edilmiştir. M.S. 200 yılına gelindiğinde İsis dini bütün imparatorluğa yayılmıştı ve Hazreti İsa (AS) için ciddi bir rakip olarak görülmüştür.

            M.S 135 yılında Roma ordusu Barkotta’nın ordusundan geriye kalanları yok etmiştir. İmparator sorun çıkaran Yahudi ulusunu tamamen yok etmeye ant içmektedir. Böylelikle Kudüs işgal edilir, bir Roma şehri olarak inşa edilir Yahudilik yasaklanır ve hahamlar idam edilir. Barkotta’nın isyanı kurtarmak için harekete geçmesi insanların mahvolmasına neden olur ama bu kanlı son Hazreti İsa’nın (AS) barışçıl mesajının daha fazla duyulmasını sağlamıştır. Hazreti İsa (AS),  askeri olan her şeyin antitezidir. Nitelikleri ve öğretileri zamanın sınırı vaaz etmesinden ve tanrının krallığından gelir. Hazreti İsa (AS), şiddet karşıtı bir öğreti bırakmıştır. İnananlara sizlere itaat edin denildiğinde vergilerinizi verin, kanuna uyun demek istemiştir; fakat Hazreti İsa (AS) ortaya çıktığında çeşitli dinlerde Roma İmparatorluğun sınırlarında vardı. Roma imparatorluğu yaymaya çalıştığı dini ilk başta yasaklamış ve Hz İsa’ya (AS) çeşitli zulüm ve işkenceler yaparak onu çarmıha germiştir. M.S 312 de Roma İmparatoru Konstantin Hıristiyanlığı kabul edip Hıristiyanlığın Tevhidi (Allahın Birliği, dinin birliği) için Hıristiyanlığı tehdit eden tüm din ve mezhepleri bir araya getirmeye çalışmıştır. Amacı bütün imparatorluğu tek bir kilise ve tek bir inanış  altında toplamaktır. M.S 325 yılında İznik Konsülünde Hıristiyan kilisenin temellerini sağlamlaştırır ve Hıristiyanlığı yasal kılar. Daha sonra Konstantin’in varisi  Theodolosis   Hıristiyanlığı zorunlu kılıp M.S. 391 yılında diğer tüm dinleri yasaklar. Mitraizm, İsis, Simon ve Apellous adına yapılan tüm tapınaklar kilise haline getirilmiştir fakat bu inanışlardan birçok adet ve fikir Hıristiyanlığa katılmıştır.

            Sonuç olarak, tüm bu gelişmelerden sonra Hıristiyanlık Dünya’nın gördüğü en büyük din haline gelir ve Roma İmparatorluğu’nda Hristiyanlık’ın yayıldığı dönemde var olan birçok din yok olup kaybolmuştur çok azı hakkında çok az bilgi günümüze kadar gelmiştir

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır

1.    M.Ö ve M.S Roma İmparatorluğu sınırlarında hangi inanışlar vardır?

2.    Mitraizm dinini açıklayınız?

3.    İsis kimdir ve İsis dinini açıklayınız?

4.    Hz. İsa’nın Öğretileri nelerdir?

5.    Konstantinin Hristiyanlık Tevhidi için yaptıklarını anlatınız?

6.    Theodolisis kimdir ve hangi dinleri yasaklamıştır?

7.    Hristiyanlık ne zaman ve hangi imparator tarafından zorunlu kılınmıştır?

                                                                     ESMA CENGİZ EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF

.