Güneş Sistemi
Sözlük
Asteroit (Küçük Gezegen): Güneş’in çevresinde dolanan küçük, kayalık gökcisimleri.

Astronomi birimi: Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık (Yaklaşık 150 milyon km)

Atmosfer: Bir gökcismini saran gaz katmanı.

Beyaz Cüce: Küçük kütleli bir yıldızın ölümünden artakalan, yaklaşık Dünya büyüklüğünde, sıcak ve parlak demir yıldız çekirdeği.

Bulutsu (nebula): Gaz ve tozdan oluşan, gökadaların içinde bulunan, silik bir ışık kümesi olarak gözlenen gökcisimleri.

Cüce gezegen: Bir yıldızın çevresinde dolanan, kütlesi küresel bir yapı oluşturacak kadar büyük, ama komşuluğunu temizleyememiş gökcismi.

Gaz Devi: Katı bir çekirdeğin etrafını saran çok miktarda gazdan oluşmuş dev gezegenler. Ör: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün.

Gezegen: Bir yıldızın çevresinde dolanan, kütlesi küresel bir yapı oluşturacak kadar büyük ve komşuluğunu temizlemiş gökcismi.

Gezegencik: Bir yıldız sisteminin oluşumu sırasında, birleşerek gezegenlere dönüşen küresel yapılı gökcisimleri.

Gökada: On milyon ila bir milyar arasında yıldız ve bu yıldızların hammaddeleriyle artakalanlarını barındıran dev yıldız topulukları.

Gökada Kümesi: Onlarca ya da yüzlerde gökadanın oluşturdukları topluluklar.

Gökada Süperkümesi: Gökada kümelerinin oluşturdukları topluluklar.

Güneş Rüzgârı: Güneş’ten dışarı salınan genelde elektrik yüklü parçacıklardan oluşan rüzgâr.

Kara Cüce: Bir beyaz cücenin milyonlarca yıl içinde soğumasıyla oluşan gökcismi.

Kayasal Gezegen: Kayasal ve katı bir yüzeye sahip gezegenler.

Kırmızı Dev: Evriminin son aşamalarına doğru, aşırı genişlemiş ve yüzeyi biraz soğumuş dev yıldız.

Kuiper Kuşağı: Güneş sistemini oluşturan maddeden artakalan,

Kuyrukluyıldız: Kaya, toz ve katılaşmış gazdan oluşan ve Güneş’e yakınlaştığında ısınarak gaz ve tozdan kuyruğu oluşan gökcismi.

Küçük gezegen (Asteroit): Güneş’in çevresinde dolanan küçük, kayalık gökcisimleri.

Kütle: Bir nesnenin içerdiği madde miktarı.

Kütleçekimi: Kütlesi olan maddeler arasındaki çekim kuvveti.

Meteor: Bir meteoroid atmosfere girdiğinde gözlenen parlak ışıma.

Meteorit: Yeryüzüne düşen meteoroid.

Meteoroid: Uzaydaki küçük göktaşları

Neptün Ötesi Cisimler: Çoğunlukla kuyrukluyıldızlardan oluşan, aralarında Plüton ve Eris’in de bulunduğu gökcisimleri.

Oort Bulutu: Güneş Sistemi’nin küresel olarak saran, kuyrukluyıldızların zamanlarının büyük bölümümü geçirdikleri bölge.

Samanyolu: İçinde bulunduğumuz, en azından 100 milyar yıldız içeren gökada.

Süpernova: Büyük kütleli yıldızların yakıtlarını tükettikten sonra aniden çökmesiyle oluşan çok güçlü patlama.

Termonükleer Füzyon: Yüksek sıcaklık ve basınç altında, atom çekirdeklerinin birleşmesi. Yıldızlara enerji veren çekirdek tepkimesi.

Uydu: Bir gökcisminin çevresinde dolanan bir başka gökcismi ya da yapay cisim.

Yaşanabilir Bölge: Bir gezegen sisteminde yaşamın oluşabileceği koşulların ortaya çıkabileceği koşullara sahip olan bölge.

Yıldız: Çekirdeklerinde meydana gelen termonükleer tepkimeler sayesinde enerji yayan, büyük oranda gazdan oluşan gökcisimleri.

Yörünge: Gökcisimlerinin bir başka gökcismi etrafında dolanırken izledikleri yol.
Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi - Temmuz 2007