TOLUM VE ÇEVRE DERSİ                                                                             ÇEVRE VE TOPLUMLA İLGİLİ  TEMEL KAVRAMLAR

Çevre Nedir?

İçerisinde minimum olarak birden fazla çeşitte varlık bulunduran ve bileşenleri arasında doğal veya yapay yada her ikisi ile ilgili döngü bulunduran  sisteme veya sistemlere denir. Örneğin en küçük çevre ekosistem olarak düşünülebilir. Örneğin bir kavanoz akvaryumu bir ekosistemi temsil eder ya da küçük bir mikroorganizma bunun tam tersi kainat da makro bir çevredir.

Doğa;İçinde 5 duyu+teknolojik araçlarla ile idrak edile bilen tüm varlıkları bulunduran bilinen en büyük varlık-kainattır.

Bilimsel Açıdan Doğa Ötesi:Bilim açısından henüz genişleme boyutunda ulaşılmayan doğanın geleceğini ifade eden kavramdır.

İlim Açısından Doğa Ötesi
:Beşeriyetin;madde aleminden, madde ötesindeki  tüm sanal dünya/lar…vb iç alemi kast edilmektedir.

Çevre Ne Değildir?
Çevrenin bileşenleri, elemanları çevre değildir. Örneğin tek başına pozitron partikülü bir çevre değildir. Ama insan tek başına çevre olabilir. Güneş sistemi bir çevre olabilir.
Çevre:En az bir özgün elemana veya varlığa sahip ortamdır.
En az 4 çeşit çevre vardır.
1-Somut çevre
2-Soyut çevre
3-Yarı soyut çevre
4-Sanal çevre
Çevrenin en az bir elemanı olmalıdır.Çevre kavramı ismini alırken bir arada bulunan en az iki varlıktan büyük olanın adıyla anılır veya eş büyüklükte ise özelikleri ile uyuşan ortak isim alınır.Herhangi birinin adıyla da anılabilir. Çevre için yukarıda verilen tanımların terside doğrudur.Çevre tanımı kişilere ve amaçlara göre değişebilir.Yani çevre tanımı izafidir. Örnek: Zihin açısından baktığımızda zihin kainat, akıl ise onun elemanıdır. Somut açıdan çevre her zaman elemanından büyüktür.Soyut açıdan insan kainattan daha büyüktür ve kainat insanın elamanı gibidir. İnsan somut olarak kainatın bir elemanı iken, kainat soyut açıdan insanın bir elemanıdır.Belkide bu mantık bir bilgisayar veya robotun sanal ve somut boyutları içinde doğrudur. Dolayısyla çevre ve elamanlarına dinamik bir zihiniyet ve mantıkla bakmak gerekir. Örnek: insan bedenen kainatın bir elemanıdır soyut olarakta kainattın bir elemanıdır.

Eleman: Çevreye ait her varlık bir eleman kabul edilebilir. Elemanlar ayrıca alt birimlerde kabul edilebilir.

Çevre: Dersimizde kastedilen çevre, insanın fiziksel, teknolojik ve zihinsel olarak muhatap olduğu ya da bilgi alış verişinde bulunduğu ortam yada doğa parçası yada…….(duyularımızla muhatap olduğumuz bütün ortamlar)

Çevre:
İçinde en az bir özgün  varlık bulunduran her şey çevredir. İnsan yaşadığı çevre içinde fıtratı gereği çevreyle olan ilişkilerinde güzel ahlak hasletiyle çevresiyle kommensal , mutual, yaşamayı başardığı zaman temiz bir insandır. Eğer insan, bunun tam tersi bir durumla ortaya çıkarsa bu insan çevresini kirleten ve aynı zamanda kirlenmiş bir insan olarak ortaya çıkar. Bu kirli ve pis ahlak ve davranışları kendine ve çevresine zarar vermeye başlar.

Çevre Kirliliği: Her hangi bir ortam ve habitatın temiz döngü ve seyrini sekteye uğratacak sanal ve gerçek sebeplerin ortaya çıkardığı durumlardır. Örneğin bilgisayara virüs bulaşırsa bilgisayarın sanal ortamı kirlenir.
Vücudumuzda normal dengeyi bozan, zihinsel bozukluklara sebep olan şeylerde sanal kirliliktir.Nasıl ki yiyeceklerimizin, içeceklerimizin, kıyafetlerimizin temizliğine dikkat ediyorsak ve özen gösteriyorsak; 5 duyumuzla aldığımız şeylere de dikkat etmeliyiz. Çünkü bunlarda  zihinsel kirliliğe sebep olur. Zihinsel dengeyi bozar.
Hayat koşullarında çok fazla çeşitlilik var  biz bunların içinden fıtratımıza uygun olanları seçmeliyiz.

Toplum ve Çevre Kavramlarının İlişkisinin Önemi: Toplum ve çevre dersinin hedefi var olan bir veya birden çok koşullarda ve ortamlarda toplum ve çevre arasında en verimli gerçekçi ilişki ve bilinç geliştirmektir. Bu dersin hedefi budur. Hangi koşullarda olursa olsun en verimli ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu ilişkiyi ortaya çıkarmanın kesin yolu bu iki kavram arasındaki ilişkileri oluşturan alt yapıların ve kavramların doğru teşhis edilmesi ve doğru konumlandırılmasıyla doğru orantılıdır. Kısaca alt üniteleri doğru konumlandırıp daha sonra ilişkilendirmeye geçeceğiz.

Ekosistem: Örneğin akvaryum bir ekosistemdir. Kainatı da bir ekosistem olarak kabul edebiliriz. Ya da en küçük ekosistem nedir, dediğimiz de; elemanları en küçük olan ekosistem olabilir. Örneğin;Van gölünde yaşayan tüm canlılar göl ekosistemini oluşturmaktadır. Van Gölü Ekosistemi=Van Gölü Suyu- Sınrları+Göldeki Canlı-Cansız Varlıklar +Aralarındaki Canlı-Cansız Döngüler

Ekosistem:Sınırları amaca göre belirlenen;içinde  canlı  ve cansız varlıkların döngüsünü barındıran sistemdir. Aralarında bir döngü yoksa ekosistemden bahsedemeyiz.

Ekolojik Denge: Bir organizma için homeostasi (iç denge) ne anlama geliyorsa, ekolojik habitat içinde ekolojik denge de aynı anlama gelir. Ekolojik sistemdeki dengeden kastedilen şey  ekolojik döngü içindeki canlı ve cansız varlıklar arasındaki canlı ve cansız döngünün çok yönlü olarak ideal ve verimli ilişki içinde bulunmasıdır.

Biyolojik Döngü: Örneğin, AAfrika’daki Seregeti Topraklarında el elden üstündür arslanlara kadar. Besin piramidi açısından ormandaki ekosistem düşünüldüğünde en alta otlar, onun üstünde ot oburlar, onların üzerinde hem ot oburlar hem etoburlar (omnivorlar), onların üzerinde ise sadece etoburlar vardır. İşte bu canlılar arasındaki av-avcı ilişkisi bir biyolojik döngüye örnektir. Aynı durum tüm büyük organizmalar ve ayrıştırıcılar içinde söz konusuduÖrneğin; Ot---Çekirge---Kurbağa---Yılan---Şahin---Aslan arasında biyolojik bir döngü bulunmaktadır.
Biyolojik(canlı) Döngü; kısaca belirli bir ortamdaki canlılar arasındaki doğal ilişkilerden oluşur.
Abiyotik(cansız) döngü ise genellikle bir sistem içerisindeki canlı olmayan varlıklar arasındaki ilişkilerdir. Özellikle bu sisteme giren ve çıkan canlı varlıklar-oluşumlarla sistem içindeki cansız varlıklar arasında dinamik bir denge söz konusudur.

Ekolojik Döngü:
Bir ekolojik habitat ve ortamdaki canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin işleyişindeki her şeydir.

Bilinç:İnsanda;her  hangi bir  şeyin( olgunun/ların-sürecin/lerın, varlığın/ların)  ne olduğu ne olacağı ya da ne anlam taşıdığı konusunda doğru ve kullanılabilir bilgiye sahip olma seviyesi-halidir.

Zihin (Hafıza): Bir ferdin, bir canlının, düşünsel ve bedensel olarak etkileşimde bulunduğu çevreye yaydığı hayat enerjisinin; kalbinin çalışmaya  başladığı noktadan, durduğu noktaya kadar ki zaman süreci içerisinde, vardığı sübjektif ve objektif  boyutların dinamik havuz sistemine   zihin denir. Zihnin içerisinde özellikle aklın, mantığın, zekanın…..vb sanal araçların iş gördüğü çalıştığı ortam gözüyle bakabiliriz.
Hayvanlar içinde zihin geçerlidir. İnsanlar zihin vasıtasıyla diğer varlıklardan farklı olarak ruhu ve aklının ulvi tercih, yaşama stilini  kullanarak yükselebilir.

Fen: Fizik, kimya, matematik, biyoloji, astronomi, jeoloji...vb doğa bilimlerinin hepsini kapsayan nesnel ve genel bilim kavramıdır. Fen bilgisi yukarıda bahsedilen alt birim dallarını işleterek-kullanarak doğayı insan tarafından anlaşılabilir, kullanılabilir ve yararlanabilir bir yaşam yeri yapar. Fen’in meyvesi teknolojidir. Örneğin jeolojiyle toprağı ve yeri incelemeye çalışır, astronomi ile uzayı inceler, biyolojiyle canlıları inceler.

Teknoloji: Fen bilgisine ait bütün bilimleri kullanarak doğadan yararlanmak veya doğanın zararlarından korunmak için geliştirilen sanal, gerçek…..vb araç gereçlerdir. Otomobil gerçek bir araçtır. Photoshop sanal bir araçtır.

Gözlem : Beş duyumuz sadece bedenimizle ilgilidir.Sanal dünyamızla ilgili duyularımız vardır. Gözlem sekiz duyumuz sekiz duyumuza ilaveten teknolojik araç ve gereçler yardımıyla doğal, yapay veya her hangi bir ortam da dışarıda ve iç dünyamızda bilincimize yansıyan ve tarafımızdan algılanan ve dışarıya tanımlanan tarif edilen bilgilere gözlem denir. Örneğin işitsel gözlem, görsel gözlem, kokusal gözlem gibi…..

Sorun: Bir sistemin, döngünün, organizmanın ya da her hangi bir varlığın normal seyrinde, yaşantısında ortaya çıkan istenmedik duruma denir. Sorunlar sosyal nitelikte olabileceği gibi diğer şekillerde de ortaya çıkabilir.

Çözüm: Sorunu ortadan kaldırmak için düşünülen ve uygulanan her türlü aktivitedir.

Kirlilik: Temiz olmayan her şey kirlidir. Kirlilikten bahsederken TV de neyin reklamı yapılmadığı çok önemli ve kestirmedir. Örneğin kulağımıza ahlaki yönden ve fiziksel yönden kirlilik yansıtan etmenlerden bahsedebiliriz. Ayrıca toplumun kaldıramayacağı 5 duyumuzla ilgili her şey kirliliktir. Örneğin TV kanallarında bir sürü kirlilik vardır.

Doğa: İçinde canlı cansız ve bilinen tüm varlıkları bulunduran ve barındıran en büyük beldeye verilen isimdir.

Materyal:İstisnalar hariç, her varlık bir materyal değildir. Ama her materyal bir varlıktır. Materyal hizmet ettiği konunun aracıdır. Her varlık materyal olamaz, belli amaca hizmet eden her şey materyaldir. Bazı insanlar materyal olur her insan materyal olmaz.Bazı insanlar piyon olur bazıları da şah olur sonuçta her ikisi de materyal görevi görür.

Fert:Toplumun her hangi bir üyesine fert denir.

Toplum:Fertlerin veya üreme açısından pozitif (verimli) genetik yapıyı taşıyan bireylerin oluşturduğu grup veya  bütünüdür.

Toplum:  Burada kastedilen toplum insandır. Belirli bir bölgede her hangi bir amaç için veya amaçsız birden fazla insanın yaşadığı ya da çalıştığı yerde oluşturduğu grup veya gruplara denir. Örneğin hayvanlar yaşamın gereği olarak bir araya gelirler. Belirli bir amaç ya da iç güdüsel olarak bir araya gelirler.

TOPLUM: Biyolojik açıdan aynı türden bireylerin (o türe ait alt basamakların) benzer veya farklı habitatlarda oluşturdukları grup veya gruplara verilen addır. Sosyolojik açıdan aynı türe ait bireylerin ortak paydadaki (örf, adet, beslenme, biçim, iletişim, dil, din... vb.) paylaşımlarda haz duyan birlikte yaşamayı tercih eden  aynı veya farklı yerlerde yaşayan  grup veya gruplara toplum diyoruz.

İNSAN;Işık hızından daha hızlı düşünebilen, akıl -ruh gibi doğa ötesini aşan zihinsel araçlar ve özgün bir bedene sahip varlıktır.Sanki; geçmişi ile vahşi veya doğal (Eskimolar, Pigmeler, Avustralya yerlileri, Amazon yerlileri ve diğer yamyam ve ilkel  Afrika ve diğer kıta kavimleri), bu  günü ile  yarı evcilleşmiş (yarı doğal) ve evcilleşmiş kavimlerden oluşmuş bir türdür. İnsan kavramı bir yönü (nefsiyle ve zekasıyla)  ile hayvansal karakterlerle kenetlenmekte (%99 Film genleri maymunlarla aynı ), diğer yönü (ruhu ve aklı; %1'lik ? genler insanın özgün evrensel sıfatlarına ait genlerdir) ile tam tersine güzel ahlak hasletlerine sahip  Melek’i bir varlıktır.
Işıktan daha hızlı düşünen insan; bedenen ve zihnen olgunlaşıp, en azında ışık hızında verimli ve pozitif şeyler üretmeye başlayınca geçmiş negatiflerini telafi edebilir:         Geçmişten geleceğe toplumların yaşama ve yönetim biçimleri:20.yüzyıldan önce, ben kavramlı babadan oğla geçen; krallık,şahlık, padişahlık, çarlık ve imparatorluk yönetim ve yaşam biçimleri, biz kavramlı ( ırk ve milletle dayalı) ile yer değiştirdi. 20. yy. da toplum terimi ırk ve milletlerle özdeşleşmeye doğru yol alır ve bu yönde devletler kuruldu. Genellikle ırk ve millet adlarıyla devlet adları özdeşleşti. Bu gün yine birleşik devletler, birleşmiş milletler, bağımsız devletler toplulukları şeklinde kümelenmeye, globalleşmeye gidiliyor.İnsan doğada parazit  yaşamaya devam ederse doğanın bedenindeki savunma sistemleri  tarafından  kısa sürede  yok edilmeye mahkum olur. Doğa ile kommensal veya mutual yaşamayı başarması zor değildir.

Özel Not : Ör; Afrika’da, Amazonlarda, Avustralya’da, Pakistan’ın yüksek kesimlerinde ve kutuplarda henüz devlet-millet kavramıyla tanışmayan toplumlar mevcuttur.

Zeka: Özellikle doğaya yönelik,hızlı düşünebilmek,neticelendirebilmektir. Ebeveyninin den kişiye geçer insanın zihni neyle meşgulse,ahlakı da oradadır ve onunla meşguldür diyebiliriz.


Enerji
Enerji hal değiştirmeden ayakta-dengede durmayacak kadar zavallı ve dengesiz bir külliyat olabilir mi? :

1-
Bilime göre;tüm varlıkların meydana geldiği ve geri dönüştüğü külli (total) potansiyel gücü ifade eden bir kavramdır.
2-İstina hariç, total (tüm) enerji miktar ve kapsamı; tüm varlıklardan daha büyük bir kavramdır.
3-
Doğa hala doğa ötesine doğru genişlemektedir Küllü enerji miktarı her zaman varlıkların küllü enerji miktarına eşit veya büyüktür.
4-Enerji hiçbir zaman israf olmayacak bir döngü içinde devamlı;kısa, orta ve uzun vadeli ömürlerle varlık/ların kisvesi altında hal değiştirerek ömrünü geleceğe taşımaktadır.
5-Büyük kıyametle, kainattaki tüm enerji halleri(varlıklar+enerji halleri) yada total kainat enerjisi(halleri) ölecek ve ait olduğu yere ilk yere yada ilk ortaya çıktığı-yaratıldığı aslına dönecek. Ama asla ölüsü israf olmayacak.
Ör;İnsandaki enerji halleri/çeşitleri;
Sanal hayvani ve bedensel nefis enerjisi.Düşünsel beyin enerjisi, Düşünsel beden (Zihinsel kapasite) enerjisi, Kişisel benlik enerjisi (Özgün ve sorumluluk taşıyan enerji), Ruhsal enerji (meleği/nur kişilik enerjisi), Ör.atı, sıvı, gaz, lapa, ışık, ısı...vb enerji halleri


Bilgi:Doğadaki,sübjektif-objektif varlık,olay olgularla ilgili zihnimizce asimile(özümsenen) olunan - giren  veya  zihinsel operasyonla  ürettiğimiz  ürünlerin  zihnimizde bıraktığı dinamik imaj ve kalıntılardır. Her türlü yolla (bilinçli veya bilinçsiz) edindiğimiz bilgiler, belleğinize yerleşip, gerekirse bu bilgiler kullanılarak yeni bilgiler üretiriz. İşte dışarıdan edinilen tüm bilgilerin belleğimize yerleşmesi, yerleşen bilgileri kullanarak yeni bilgileri üretmek ve bu olaylardaki yeteneklerimizin, rollerimizin ne olduğunu öğrenmeye özgün bilgileri üretmeye yönelik zihinsel yapılanma kuramı ileri sürülmüştür.  

Bilgi:Varlıklar hakkında bilinen veya  zihinsel olarak üretilen ve zihnimizde kodladığımız imaj halleridir. Bilgi,bilimin havuzu içinde yer alır.Doğayı tanımak için bilim gereklidir.

Bilim: Bir kişilik midir yoksa araç mıdır?Varlıkları,olguları,olayları,süreçleri tanımak için bir araçtır. Bilim ile bilginin  kişiliği(özgünlüğü)yoktur.

Varlık:
Özgün enerji hali veya doğa ve doğa ötesinde çeşitli enerji halleri şeklinde özgünlükleri ile temsil edilen kişiliklerdir.Varlık ile bilim arasındaki fark; varlıkta kişilik vardır fakat bilimde kişilik yoktur.

Canlı Varlık:Yaşamak için enerji tüketimine gereksinim duyan ve kendisine benzer fertler meydana getiren varlık grubuna denir. Kısaca, özgün üreyebilen, etrafını etkileyen ve etkilenen bilgiyle ulaşılan varlıktır.

Geçiş Özelliği Gösteren Varlıklar;Ör;tohumlar ve sporlar

Cansız Varlık:Yaşamak için enerji tüketimine gereksinim duymayan ve kendisine benzer fertler meydana getirmeyen varlık grubuna denir.


Bilinmeyen;Henüz varlıkların idrakine-bilincine;ulaşmamış veya idrakinden silinip kayıp olmuş-unutulmuş bilgi veya enerji halidir.

Yokluk:
1-Bilim ve insan daha genç; bilimle bedensel 5 duyu ilave, sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel ve bedensel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, köre ışığı tarif etme misali.
2-Yokluk  kavramı hiçbir enerji halinin olmadığı boyuta/larla örtüşen bir kavram olsada veya ifade edilebilse de; aslında hiçbir şeyin olmadığı bir yokluk kavramının karşılığı koca bir yalandır.Yaklaşık; Yokluk=Yalan !!
3-Bu açıdan; Belki de;"Enerji Yoktan Var Vardan Yok Edilmez" prensibinin tanımı eksik veya mantıksız gözükmektedir, çünkü enerjisiz bir boyut düşünmek mantıksızlık ve saçmalıktır. Yada doğadaki tüm döngüler bu mantıksızlığın kanıtı olabilir!!
4-İslamiyet’te yokluk diye bir şey yoktur. Her yerde Allah C.C. vardır yada enerjini olmadığı tüm boyutlarda bile Allah C.C.vardır  tanımı bilimsel verilerle kusursuz örtüşmektedir! Yani Allah’ın ilimi ve sıfatlarıyla olmadığı hiçbir şey-boyut-mekan düşünülemez.

Kayıp;Varlığı kabul edilen anacak kendisine herhangi bir şekilde ulaşılmayan varlıktır.

Kayıp Olmak;Var ama arandığında bulunmayan varlığın konumudur.Bir varlığın kişilik ve hal değiştirmeden; diğerinin malumatından, izinin kayıp olması ve kendini kayıp ettirmesi.
Yok Olmak:
Hal değiştirirken (ölürken), hal değiştirmeden  önceki  hayatıyla bağlantısı kurulamıyorsa;önceki kişilik yok olmuş demektir.


FITRAT NEDİR? Bir varlığın veya canlının doğasına ait tüm enerji hallerini ifade eder. Ör.İnsan fıtratı;bedensel ve zihinsel tüm ünitelerinin-bileşenlerinin (akıl, ruh, nefis, beden,genetik yapı-dizayn-potansiyel, mantık..vb) toplam-doğal; potansiyeli veya enerji halleridir.

AHLAK NEDİR?
İnsanın, istendik, geçiş ve istenmeyen  davranışlarının tümünü  ifade eden kavramdır.

KUDUZ AHLAK NEDİR?Gayri ahlaki ve gayri akli her türlü düşünsel ve bedensel davranış-eylemdir. Güncel olarak;Devletlerin mahiyetindeki fert, örgütl ve kitlelerin fıtratlarını zorlayacak şekilde; iktidarlarına/devletine ve birbirlerine karşı sokakta kudurmuşluğu taklit edercesine;özgürlük arayan ve doğal-uyumlu özgünlükleri birbirlerine antagonistik (birbirini yok edici) şekilde zihinsel-düşünsel ve bedensel eylemlere teşvik etmek ve taklit eden kitleleri sokaklarda görmek kapitalistlerin özel zevkleri ve menüleri arasındaki ahlak hastalığıdır. Güzel ahlakın tam tersidir.

GÜZEL AHLAK NEDİR?
Kuduz ahlakın tam tersine, ruhun sınarsız özgürlüğü içindeki akıl işletim sisteminin insan bedenine yansıyan eksiksiz ve kusursuz dost doğru refleksler, alışkanlıklar, eylemler, davranışlar ve tepkilerden oluşan peygamber ahlakıdır.